AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Beth sy’n ein gwneud yn arbennig?

Mae AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy yn dirwedd ddeinamig gyda chymunedau llewyrchus ac economi leol ffyniannus.

Mae’n flaenllaw o ran datblygu cynaliadwy a blaengynllunio. Ac mae’n adnodd  biolegol a diwylliannol cyfoethog sydd o fewn cyrraedd pawb.

Ond nid dyna stori lawn yr hyn sy’n ei gwneud yn arbennig. Mae’n arbennig oherwydd sut y mae’n gwneud i bobl deimlo.

Caer Drewyn

Mae pobl yn hoff iawn o’r AHNE – y trigolion ac ymwelwyr fel ei gilydd. Maent yn ei hanwylo fel noddfa heddychlon ac maent yn trysori ei mannau agored, ei golygfeydd aruchel a’i math arbennig iawn ei hun o ddiwylliant Cymreig.

Dyna paham y mae pobl sy’n byw, gweithio a chwarae yma i gyd yn gweithio mewn partneriaeth â’r AHNE. Maent ag eisiau bod â rhan ym Mryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy a helpu i fuddsoddi yn ei dyfodol.

Maent ag eisiau gwarchod ei phriodweddau arbennig – y cyswllt rhwng cymunedau a’u tirwedd, ansawdd yr amgylchedd, yr ymdeimlad o dawelwch, pellter a gwylltineb.

Ac maent ag eisiau dathlu a gwella ei nodweddion arbennig. Mae’r rhain yn cynnwys y calchbalmentydd, gweundir grug, crognentydd, gwlyptiroedd a choetir llydanddail sy’n ffurfio’r dirwedd naturiol.

Maent yn cynnwys tirnodau hanesyddol megis Dyfrbont a Chamlas Pontcysyllte a bryngaerau’r Oes Haearn sy’n coroni Bryniau Clwyd. Maent yn cynnwys ysbrydoliaeth ddiwylliannol ac artistig megis yr eisteddfodau sy’n cael eu cynnal dros yr ardal i gyd, ei threftadaeth chwarelu a mwyngloddio.

Ac maent yn cynnwys ymrwymiad yr AHNE i fynediad a hamdden. Oherwydd ’dyw’r porth hanesyddol yma i Gymru, gyda gwythïen fawr Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa yn ei groesi, ddim ar gyfer syllu arno o hirbell yn unig. Mae’n mynnu cael ei chwilota - ar droed, ar feic, ar geffyl neu gyda thrafnidiaeth gyhoeddus gwyrdd.

A gellwch gael gwybod am y cyfan ohono yn “Ymweld â’r AHNE”.

Footer

Gwnaed gan Splinter