AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Geoamrywiaeth

Ystyr Geoamrywiaeth yw’r nifer gwahanol a chyfoethog o greigiau, mwynau, ffosiliau, tirffurfiau, priddoedd a’r prosesau naturiol sy’n ffurfio’r blaned.

GeoamrywiaethY cysylltiad rhwng y creigiau, y dirwedd y bobl a’r diwylliant yw Geoamrywiaeth.

Caiff Geoamrywiaeth ac adnoddau daearegol effaith mawr ar ein bywydau drwy lunio’r dirwedd sydd yn ei thro yn dylanwadu ar y planhigion a’r anifeiliaid ac yn pennu defnydd y tir, gan gynnwys ffermio a ble i adeiladu ein cartrefi, ein pentrefi a’n trefi. Caiff nifer o weithgareddau ddylanwad ar geoamrywiaeth ac ar dirwedd, er enghraifft, diwydiant, twristiaeth a hamdden gan gynnwys cerdded, dringo a beicio mynydd. Cafodd pobl gryn ddylanwad ar Fryniau Clwyd; o Fryngeyrydd Oes yr Haearn i gloddio am blwm ac am sbâr, i gloddio am galchfaen a ffermio. Dylanwadodd y gweithgareddau hyn ar Fryniau Clwyd yn y gorffennol ac maent yn parhau i ffurfio’r dirwedd hyd heddiw.

Deellir yn dda bod bioamrywiaeth a geoamrywiaeth yn bwysig, ond Geoamrywiaeth sy’n sail y Fioamrywiaeth. Mae Daeareg yn effeithio ar y planhigion ac ar anifeiliaid sy’n byw mewn rhyw gynefin neu amgylchedd penodol am fod y ddaeareg o danodd yn pennu’r math o bridd sydd ar yr wyneb. Os na fydd y dirwedd a’r ddaeareg yn cael eu cadw a’u rheoli yna gall y  Fioamrywiaeth fod mewn perygl.

Canfod Tirweddau Calchfaen

Canfod Tirweddau Calchfaen

Mae Calchfaen yn fath hynod o graig sy'n ffurfio rhai o dirweddau mwyaf unigryw Prydain. Mae enghreifftiau gwych o'r golygfeydd dramatig hyn o fewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, ar Greigiau Eglwyseg, Bryn Alyn, Bryn Prestatyn a Pharc Gwledig Loggerheads.

Download

Cynllun Gweithredu Geoamrywiaeth Lleol (CGGLI)

Cynllun Gweithredu Geoamrywiaeth Lleol (CGGLI)

Nod y CGGLl hwn yw hyrwyddo cydweithrediad i warchod a gwella tirwedd AHNE Bryniau Clwyd drwy gyfrwng ei threftadaeth ddaearegol wych ac i hyrwyddo a rheoli defnydd cynaliadwy o’i hadnoddau er budd cymdeithasol ac economaidd y trigolion a’r rheiny mewn ardaloedd cyfagos, ac ymwelwyr.

ViewDownload

Pecyn Addysg Geoamrywiaeth

Pecyn Addysg Geoamrywiaeth

Download

Footer

Gwnaed gan Splinter