AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Grugiar ddu

Diolch i’r Prosiect Adfer Grugieir Duon dan arweiniad yr RSPB, mae niferoedd yr aderyn ucheldir prin hwn wedi codi ar Foel Famau o un aderyn gwryw yn unig ganol y 1990au i 16 aderyn gwryw yng ngwanwyn 2008.

Black Grouse

Mae’r ffordd rydym yn rheoli’r gweundir yn gweddu i’r adar, sy’n hoff o rug o wahanol oed yn agos at goetir. Mae stribedi cul wedi’u torri i mewn i rug dwfn yn darparu tyfiant newydd i’r adar ei fwyta yn ogystal â llystyfiant dwfn iddynt gysgodi ynddo.

Yng Nghoed Moel Famau mae’r Comisiwn Coedwigaeth, mewn partneriaeth â’r  AHNE, yn rheoli’r goedwig i ddarparu ymyl graddol, brith ble mae gweundir a choedwig yn ymdoddi i’w gilydd yn hytrach na’r ymyl coedwig egr a geir yn gyffredin gyda phlanhigfeydd conifferaidd.

Mae hyn yn cynnig cysgod da i’r adar ac yn gadael i rug aildyfu rhwng y coed, fel bod bwyd a nythleoedd bob amser wrth law. Mae rhai rhannau o’r coetir conifferaidd wedi’u llwyrgwympo, gan adael i rug newydd dyfu, a’u hailblannu â choed brodorol megis criafol, bedw arian a phinwydd yr Alban gan blant ysgol lleol. Maen nhw’n galw’r ardal yma’n “D i Rugiar Ddu”.

Mae grugieir duon a thrigolion eraill y gweundir ag angen darnau o dir gwlyb i fwydo ynddynt. Ond rhostir sych ydi Moel Famau.

Felly rydym wedi creu llaciau gwlyb trwy gloddio darnau o weundir, eu leinio â chlai bentonit ac yna roi’r pridd mawnaidd yn ôl. Dros amser mae hwn yn llenwi â dr i ddarparu cynefin corslyd sy’n ddelfrydol ar gyfer plu’r gweunydd – un o hoff fwydydd grugieir duon.

Pob Ebrill a Mai, mae swyddogion cefn gwlad, yr asiantaethau sy’n bartneriaid inni a gwirfoddolwyr yn mynd at i gyfrif y grugieir duon. Mae hyn yn golygu chwilio am a chyfrif adar gwryw yn arddangos ar doriad gwawr. Os hoffech chi weld yr olygfa naturiol anhygoel yma, cadwch lygad am ymweliadau â chuddfan adar Llandegla yn cael eu hysbysebu.

Am gael gwybod mwy?

Rhun Jones, Uwch Warden Cefn Gwlad dros Dde Sir Ddinbych yn sôn am brosiect adfer y grugieir duon.

Click to play

Footer

Gwnaed gan Splinter