AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Newyddion pwysig

Digwyddiadau mawr, gwobrau amgylcheddol, prosiectau bywyd gwyllt, sylw teledu, cyfleoedd gwirfoddoli. Mae’r cyfan yn digwydd yn AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy. Dyma restr o’r storïau diweddaraf.

 • Fforwm Mynediad Lleol Sir Ddinbych

  17.09.2014

  GWAHODDIAD I FYNEGI DIDDORDEB MEWN BOD YN AELOD O’R FFORWM

  Mae Cyngor Sir Ddinbych yn y broses o ailbenodi Fforwm Mynediad Lleol statudol, fel sy'n ofynnol o dan Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000. Mae’r Fforwm yn gyfrifol am gynghori'r Cyngor, Cyfoeth Naturiol Cymru a chyrff eraill ynghylch gwella mynediad cyhoeddus i dir yn y sir er mwyn diben hamddena yn yr awyr agored ac i fwynhau'r ardal.

  Gall unrhyw un sy'n dymuno cael eu hystyried i fod yn aelod, neu sy'n dymuno adnewyddu eu haelodaeth yn gallu cael mwy o fanylion drwy ddarllen y nodiadau cyfarwyddyd a chwblhau y ffurflen gais. Dylid anfon ymholiadau a ffurflenni wedi ei cwblhau i laf@sirddinbych.gov.uk neu drwy gysylltu â Hannah Arndt ar 01352 810614. 

  Datganiadau o ddiddordeb i gael eu gwneud erbyn 12 o’r gloch 18 o Dachwedd 2014.

 • Mehefin Newyddion Cefn Gwlad

  25.06.2014

  This needs to copy the title of the publication.

  Croeso i’n newyddlen yn arddangos gwaith Gwasanaeth Cefn Gwlad a Gwasanaeth Treftadaeth Sir Ddinbych a’n partneriaid a’n gwirfoddolwyr hyfryd.

  Mae cyfres o fideos ar gael ar sianel Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy ar VIMEO.

  O straeon y trochwyr a’r  gwiberod yn Sir Ddinbych Gudd i animeiddiad bryngaer a Thr y Jiwbilî, mae’r adnoddau gwych hyn yn dod â’n tirwedd yn fyw. https://vimeo.com/channels/669687

  Diwrnod Mawr y Ddyfrdwy – Yr Ymosodiad. Ymunwch â ni am fis o Frwydro’r Ffromlys o ddydd Gwener 27 Mehefin ar hyd yr Afon Ddyfrdwy.  Edrychwch ar dudalen Facebook BigDeeDayTheInvasion neu ffoniwch 01352 755472.

  Baton y Frenhines ar gyfer Gemau’r Gymanwlad yn ymweld â dau Safle Cefn Gwlad

  Glan Morfa / Marsh Tracks, y Rhyl a Pharc Gwledig Moel Famau, oedd y ddau safle cefn gwlad gwych a groesawodd Taith Gyfnewid Baton y Frenhines ar gyfer Gemau’r Gymanwlad Glasgow 2014.

  Mae ymweliad y Baton yn cydnabod cyfraniad y mae cefn gwlad a’r awyr agored yn ei wneud at iechyd a lles unigolion ac yn cadw pobl yn heini.

  “Roedd yn wych gweld y rhai sydd wedi ymroi cymaint o amser o’u gwirfodd i warchod cefn gwlad, hyrwyddo mynediad a galluogi eraill i fwynhau’r awyr agored, yn cael yr anrhydedd o gludo’r baton.  Diolch yn fawr iawn i bawb sy’n cynorthwyo i ofalu am y mannau arbennig hyn, a hefyd yn annog pobl i’w mwynhau, mae’n bleser gweithio gyda chi.”

  I gael manylion ein holl ddigwyddiadau, gweithgareddau a digwyddiadau ein partneriaid defnyddiwch y ddolen hon. Countryside Events & Activities

  Roedd y Diwrnod Rhufeinig, rhan o yl Gerdded Prestatyn – gyda’r tywydd braf- yn rhoi cyfle i bobl ddysgu am hanes Rhufeinig y dref.  Yn ystod y dydd bu milwr Rhufeinig yn tywys 400 o ymwelwyr i adfeilion y Baddondy Rhufeinig lle yr oedd yr Archeolegydd Fiona Gale yn darparu taith o amgylch y safle ac yn dangos rhai o’r arteffactau a gloddiwyd yno; crochenwaith Rhufeinig o Ffrainc, teils a wnaed yn Holt ar yr Afon Ddyfrdwy a’r gleiniau gwydr hyfryd.

  Roedd LOGGFEST 2014 yn llwyddiant mawr gyda channoedd o bobl yn mwynhau’r stondinau, y bwyd, y gerddoriaeth a’r gweithgareddau teuluol am ddim, nifer ohonynt yn cael eu darparu gan Dîm Bioamrywiaeth Gogledd Ddwyrain Cymru.  Bydd yr yl yn hyd yn oed yn well y flwyddyn nesaf – rhowch y dyddiad yn eich dyddiadur 5-7 Mehefin 2015.

  Mentrwch i Nyth yr Hebog. Bydd ardal chwarae newydd yng Nghoed Moel Famau yn denu’r bobl ifanc sy’n anturwyr.  Mae hyn yn ychwanegu at amrywiaeth dda o weithgareddau ar gyfer y teulu cyfan.  Rhowch gynnig ar y Llwybr Mynediad i Bawb, Llwybr Pos Anifeiliaid, Llwybr Rhifedd ar gyfer ysgolion neu ewch i’r ardd goed i weld holl rywogaethau coed y DU.

  Noson yn yr Amgueddfa

  Roedd Carchar Rhuthun yn drydydd yng nghystadleuaeth Noson yn yr Amgueddfa ar gyfer Gogledd Cymru.  Gyda’u tedis yn eu breichiau, cyrhaeddodd plant chwilfrydig yn eu pyjamas i wrando ar Straeon Amser Gwely yn y carchar. Roedd y digwyddiad yn llawn ac roedd pawb wedi mwynhau.  Cadwch olwg am ddigwyddiad y flwyddyn nesaf os ydych chi’n ddigon dewr.....

  Er ein bod yn mwynhau’r haul tanbaid yn awr, roedd y tywydd gwlyb wedi cynorthwyo’r Carchar yn ystod hanner tymor.  “Ddydd Mercher cafwyd y nifer mwyaf yn ymweld mewn un diwrnod erioed. Nid oeddem erioed wedi gweld y carchar mor brysur”.

  Dydd Sadwrn 28 Mehefin Picnic Band Arian, Plas Newydd. Llangollen. 3pm

  Dydd Llun 7 Gorffennaf Cyflwyniad i Gerdded Nordig Loggerheads 10am

  Dydd Mercher 9 Gorffennaf Taith Gerdded Rheilffordd, Trefor 10am

  Dydd Sadwrn 12 – Dydd Sul 13 Penwythnos Canoloesol Loggerheads.

  Dydd Sul 13 As You Like It Theatr y Promenâd, Loggerheads http://www.takingflighttheatre.co.uk

  Yn y mis nesaf......

  Cewch wybod am ddatblygiadau cyffrous yn Grîn Llantysilio; digwyddiadau gwyliau’r haf; pwy enillodd y bowlio, y gwasanaeth cefn gwlad neu wasanaeth treftadaeth?!

  Visit our website or facebook for more information

 • Rhoddwyd Tystysgrif Ragoriaeth TripAdvisor 2014

  17.06.2014

  Wedi’i gydnabod fel un o’r Lleoedd Ymweld â’r Perfformiad Gorau yn ôl adolygiadau Teithwyr ar Safle Teithio Mwyaf y Byd

  Loggerheads

  Heddiw, cyhoeddodd Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir Ddinbych sy'n rheoli Parciau Gwledig Loggerheads a Moel Famau mewn partneriaeth ei fod wedi cael gwobr Tystysgrif Ragoriaeth TripAdvisor®. Mae'r wobr, sy'n anrhydeddu rhagoriaeth lletygarwch, yn cael ei roi dim ond i sefydliadau sy'n cyflawni adolygiadau teithwyr rhagorol yn gyson TripAdvisor. Mae sefydliadau y dyfarnwyd y Dystysgrif Ragoriaeth iddynt wedi’u lleoli ar hyd a lled y byd ac yn cynrychioli echelon uchaf y busnesau a restrir ar y wefan. 

  Wrth ddewis enillwyr y Dystysgrif Ragoriaeth, mae TripAdvisor yn defnyddio algorithm perchnogol i ddod i benderfyniad, sy'n ystyried sgorau adolygiadau. Mae’n rhaid i fusnesau gynnal sgôr TripAdvisor cyffredinol sy’n o leiaf bedwar allan o bump, niferoedd a dyddiadau diweddar yr adolygiadau. Mae meini prawf ychwanegol yn cynnwys sgôr ddeiliadaeth busnes a phoblogrwydd ar y safle.

  Roedd ennill y Dystysgrif Ragoriaeth TripAdvisor yn destun gwir falchder ar gyfer y tîm cyfan yng Ngwasanaeth Cefn Gwlad Sir Ddinbych a hoffem ddiolch i bob un o'n hymwelwyr a gymerodd yr amser i gwblhau adolygiad ar TripAdvisor," meddai Vanessa Warrington, Swyddog Gwasanaethau Ymwelwyr yng Ngwasanaeth Cefn Gwlad Sir Ddinbych. “Mae'r ddau barc gwledig o fewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, tirwedd a ddiogelir yn rhyngwladol am ei ansawdd uchel, felly rydym yn ymdrechu i ddarparu lefel o wasanaeth i gyd-fynd â hyn. Mae'r ffaith bod adolygiadau ymwelwyr wedi arwain at hyn yn wych. Mae wir yn gwneud gwaith caled y tîm cefn gwlad, ein partneriaid a’n gwirfoddolwyr anhygoel werth yr ymdrech."

  Mae TripAdvisor yn falch o anrhydeddu busnesau lletygarwch eithriadol ar gyfer rhagoriaeth cyson," meddai Marc Charron, Llywydd TripAdvisor for Business. “Mae'r wobr Tystysgrif Ragoriaeth yn rhoi'r gydnabyddiaeth y maent yn ei haeddu i sefydliadau â’r perfformiad gorau ledled y byd, yn seiliedig ar adborth gan y rhai sydd o bwys - eu cwsmeriaid. O Awstralia i Zimbabwe, rydym eisiau cymeradwyo busnesau lletygarwch eithriadol am gynnig profiad cwsmer ardderchog i deithwyr TripAdvisor."

 • Baton Gemau'r Gymanwlad 2014

  14.05.2014

  Dr y JiwbilîYmunwch â ni i fynd a Baton y Frenhines Gemau’r Gymanwlad Glasgow 2014 i gopa Moel Famau ac i Dr y Jiwbilî. Bydd y Baton yn cyrraedd ar gefn ceffyl i faes parcio uchaf (Bwlch Pen Barras) am 1yp cyn cael ei dywys i'r Tr gan daith gyfnewid cerdded ar hyd Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa, gan ddisgwyl iddo gyrraedd y brig  tua 2:15yp. Bydd plant yn cael cyfle i wneud eu baton ei hun i fynd i'r brig a chael darlun cymryd â'r un iawn. (pellter i’r copa 1.75 milltir).

Previous PageNext Page

Footer

Gwnaed gan Splinter