AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Newyddion pwysig

Digwyddiadau mawr, gwobrau amgylcheddol, prosiectau bywyd gwyllt, sylw teledu, cyfleoedd gwirfoddoli. Mae’r cyfan yn digwydd yn AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy. Dyma restr o’r storïau diweddaraf.

 • Gwirfoddolwyr Rhaglen Hydref 2015 - Mawrth 2016

  05.02.2016

  This needs to copy the title of the publication.

  Mae yna ystod o gyfleoedd ichi hymryd rhan yng ngwaith Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir Ddinbych - ac mae arnom angen eich help ! O'r Rhyl a Phrestatyn yn y gogledd ar hyd Fryniau Clwyd i Hiraethog a Dyffryn Dyfrdwy yn y de - gallwch ymuno'n achlydurol neu bob wythnos - chi piau'r dewis Bydd tasgau'n amrywio o blannu coed i godi waliau cerrig sychion, adeiladu llwybrau i greu cynefinoedd bywyd gwyllt. Nid oes angen profiad blaenorol - fe roddir hyfforddiant ac mae croeso i chi weithio'n ol eich cyflymder eich hun. I gael gwybodaeth bellach cysylltwch a Parc Loggerheads 01352 810614 Gogledd Sir Ddinbych (Y Rhyl) 01745 356197 De Sir Ddinbych (llangollen) 01978 869618                    

  i lawr lwytho'r rhaglen ewch i  gofaluamAHNE/Gwirfoddoli

 • CRIW CEFN GWLAD DYFFRYN DYFRDWY

  03.02.2016

  This needs to copy the title of the publication.

  Eisiau cael blas ar sut fyddai gweithio felceidwad cefn gwlad, cyfarfod pobl newydd a chymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored?

  Mae Criw Cefn Gwlad yn cael ei redeg gan Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy ac yn berffaith ar gyfer pobl ifanc rhwng 11 a 18 mlwydd oedsydd eisiau dysgu mwy am y dirweddanhygoel sydd ar stepen y drws ac sydd ddim yn poeni am faeddu wrth ddarganfod a gweithio yn yr awyr agored.

  Am ragor o wybodaeth neu i ymuno gyda Chriw Cefn GwladDyffryn Dyfrdwy cysylltwch a Sharon Woods ar 01352 810614 neu Ros Stockdale ar 01978 86915

    clwydianrangeanddeevalleyaonb@denbighshire.gov.uk

   

   

 • Aelodau Partneriaeth

  11.11.2015

  This needs to copy the title of the publication.

  Mae'r Bartneriaeth AHNE yn cynnwys 25 o aelodau parhaol sy'n cynnwys naw aelod awdurdod lleol (3 o Sir Ddinbych, 3 o Sir y Fflint a 3 o Wrecsam) ac 16 aelod gwirfoddol arall sy'n cynrychioli gwahanol feysydd o ddiddordeb.

  Mae Aelodau'r Bartneriaeth yn cyfrannu eu harbenigedd a'u gwybodaeth i hybu dibenion dynodiad AHNE ymhellach i uno buddiannau allweddol yn AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.

  Mae'r Bartneriaeth yn ystyried ac yn cynghori ar gadwraeth a gwella harddwch naturiol a chymeriad nodedig lleol y dirwedd, gan gynnwys ei hagweddau ffisegol, ecolegol a diwylliannol.

  Rhes flaen o'r chwith i'r dde

  Sharron Jones - Yn cynrychioli Rheoli Tir

  Helen Walker - Yn cynrychioli diddordeb unigol

  Y Cynghorydd Bob Dutton - Yn cynrychioli Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

  Y Cynghorydd Paul Cunningham - Yn cynrychioli Cyngor Sir y Fflint

  Y Cynghorydd Hugh Jones - Cadeirydd y Cyd-bwyllgor AHNE, Yn cynrychioli Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

  Y Cynghorydd Carolyn Thomas - Is-gadeirydd y Bartneriaeth AHNE, Yn cynrychioli Cyngor Sir y Fflint

  Phillip Durrell - Yn cynrychioli'r Amgylchedd Adeiledig

  Ail res o'r chwith i'r dde

  Christine Evans - Yn cynrychioli'r Amgylchedd Gwledig

  Gareth Wyn Jones - Yn cynrychioli Rheoli Tir

  Y Cynghorydd Colin Legg - Yn cynrychioli Cyngor Sir y Fflint

  Peter Scarll - Yn cynrychioli'r Amgylchedd Trefol

  Michael Skuse - Yn cynrychioli Amgylchedd Tirwedd

  Dewi Davies - Yn cynrychioli Amgylchedd Busnes

  Trydedd rhes o'r chwith i'r dde

  John Roberts - Yn cynrychioli diddordeb unigol

  Y Cynghorydd Martyn Holland - Yn cynrychioli Cyngor Sir Ddinbych

  Sandy Archdale - Yn cynrychioli Rheoli Tir

  Y Cynghorydd Stuart Davies - Is-gadeirydd y Bartneriaeth AHNE, yn cynrychioli Cyngor Sir Ddinbych

  Philip Thane - Yn cynrychioli'r Amgylchedd Trefol

  David Davies - Yn cynrychioli diddordeb unigol

  Pedwaredd rhes o'r chwith i'r dde

  Howard Sutcliffe - Swyddog AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy

  Anthony King - Yn cynrychioli'r Amgylchedd Hanesyddol

  Richard Jones - Enillydd Gwobr AHNE 2014 (Nid yw Richard yn aelod o'r Bartneriaeth)

  Andrew Worthington - Yn cynrychioli Mynediad a Hamdden

  Les Starling - Yn cynrychioli'r Amgylchedd Naturiol Pumed rhes o'r chwith

  Tony Hughes - Swyddog Cynllunio Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy

  Y Cynghorydd Merfyn Parry - Yn cynrychioli Cyngor Sir Ddinbych

  Roger Cragg - Yn cynrychioli Diddordeb Gwledig

 • Ceidwad ifanc yn cael swydd ddelfrydol yng nghefn gwlad

  06.11.2015

  This needs to copy the title of the publication.

  Mae Jon Reanney o'r Wyddgrug wedi cael ei swydd ddelfrydol yn gweithio i Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy ym Mharc Gwledig Loggerheads. Ym mis Chwefror 2011 dechreuodd Jon a'i ffrindiau wirfoddoli i'r AHNE yn Loggerheads am awr bob dydd Sadwrn wrth geisio am wobr efydd Dug Caeredin. Yn ystod yr amser hwn dechreuodd yr AHNE gynnal cynllun Ceidwaid Ifanc ar gyfer pobl ifanc 11-18 oed i gael profiad o wirfoddoli ac o reolaeth cefn gwlad ac i roi cyfle iddynt archwilio'r AHNE a chefn gwlad yr ardal. Ymunodd Jon â chynllun y Ceidwaid Ifanc gan fagu diddordeb gwirioneddol mewn dysgu sgiliau gwahanol megis bondocio a phlygu gwrychoedd yn ogystal â mwynhau dyddiau mwy anturus allan yn archwilio Camlas Llangollen mewn canŵ ac yn beicio mynydd yng Nghoed Llandegla.

  Dychwelodd Jon i Loggerheads ar gyfer ei brofiad gwaith ym mlwyddyn 10 Ysgol Alun gan gadarnhau ei benderfyniad i fynd ymhellach â'i astudiaethau ym mae rheolaeth cefn gwlad. Dechreuodd Jon ar ddiploma lefel 3 dwy flynedd o hyd mewn Coedwigaeth a Choedyddiaeth yng Ngholeg Llysfasi, lle cafodd gymwysterau llif gadwyn a dringo ac achub o'r awyr yn ogystal â llawer o gymwysterau eraill. Yn ystod ei gyfnod yno roedd Jon yn parhau i wirfoddoli gyda'r Ceidwaid Ifanc a dychwelodd i'r AHNE eto i gael profiad gwaith dros yr haf. Enwyd Jon yn fyfyriwr coedwigaeth y flwyddyn yng Ngholeg Cambria ac yn fyfyrwyr y flwyddyn y Gymdeithas Goedwigaeth Frenhinol yng Ngholeg Llysfasi. Yna bu Jon yn llwyddiannus ar ôl gwneud cais am swydd chwe mis fel Warden Cefn Gwlad dan Hyfforddiant. Dywedodd Rachel Jones, Warden yr AHNE 'Mae Jon wedi dangos cryn ymrwymiad wrth wirfoddoli i'r AHNE gyda chynllun y Ceidwaid Ifanc ac wrth ddewis dod am wneud ei brofiad gwaith yn Loggerheads ac rydym yn falch ein bod wedi bod yn rhan o'i ddatblygiad o fod yn wirfoddolwr ifanc i ddechrau ar ei yrfa yn gweithio yng nghefn gwlad gyda ni'. Ychwanegodd Jon Reanney 'Dw i wastad wedi bod efo diddordeb yng nghefn gwlad, ac

Previous PageNext Page

Footer

Gwnaed gan Splinter