AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Newyddion pwysig

Digwyddiadau mawr, gwobrau amgylcheddol, prosiectau bywyd gwyllt, sylw teledu, cyfleoedd gwirfoddoli. Mae’r cyfan yn digwydd yn AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy. Dyma restr o’r storïau diweddaraf.

 • Mae ymwelwyr Rhaeadr y Bedol eiconig yn Llantysilio bellach yn gallu mwynhau golygfeydd godidog a mynediad gwell, diolch i gyllid or Prosiect Twristiaeth Treftadaeth.

  30.07.2015

  This needs to copy the title of the publication.

  Mae ymwelwyr â Rhaeadr y Bedol eiconig yn Llantysilio bellach yn gallu mwynhau golygfeydd godidog a mynediad gwell, diolch i gyllid o'r Prosiect Twristiaeth Treftadaeth.

  Mae'r prosiect yn cael ei ariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru ac arweinir gan Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru.

  Mae'r prosiect, a gyflwynir gan staff AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy wedi agor un o'r golygfeydd mwyaf trawiadol yn Nyffryn Dyfrdwy. Gall ymwelwyr â'r safle nawr ymlacio a dadflino yn yr ardal hamdden estynedig a safle picnic. Mae trac gydag arwyneb da i'r ardal gwylio wedi cael ei greu sy'n golygu y gall pawb werthfawrogi'r olygfa drawiadol lle mae Rhaeadr y Bedol wedi ei leoli.

  Mae dehongliad o'r safle yn ymwneud â stori hanesyddol a diwylliannol cyfoethog y Rhaeadr a Safle Treftadaeth y Byd Traphont Ddŵr Pontcysyllte a'r Gamlas ehangach, yn ogystal â'r bywyd gwyllt toreithiog sy'n byw yma.

  Mae yna hyd yn oed App rhad ac am ddim sydd wedi cael ei gynhyrchu sy'n anelu at deuluoedd gyda phlant oed cynradd – Cwest Rhaeadr y Bedol - sy'n caniatáu i ymwelwyr iau gael hwyl wrth archwilio a dysgu am yr ardal.

  I ddathlu lansiad swyddogol y prosiect, ymunwyd â thrigolion lleol, partneriaid o sefydliadau allweddol fel Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd, Cyngor Sir Ddinbych a Wrecsam, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac aelodau o AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy gan y Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth - Ken Skates AC.

  Dywedodd Mr Skates "Mae'r prosiect newydd wedi trawsnewid profiad ymwelwyr â'r ardal. Mae'r llwybrau newydd a chyfleoedd mynediad yn golygu nad oes yn rhaid i ymwelwyr ymdopi â'r lôn gul i gyrraedd Afon Dyfrdwy mwyach.

  "Mae buddsoddi yn ein twristiaeth treftadaeth nid yn unig yn gwella ein hasedau twristiaeth mwyaf gwerthfawr ond mae hefyd yn rhoi hwb i'r economi leol. Mae ymchwil diweddar gan Brifysgol Caerdydd wedi canfod fod yr effaith economaidd a briodolir i dwristiaid sy'n ymweld â safleoedd sydd wedi elwa o Brosiect Twristiaeth Treftadaeth yn cyfateb i hyd at £19 miliwn bob blwyddyn, ac yn cefnogi mwy na 1,000 o swyddi llawn amser.

  "Bydd Rhaeadr y Bedol hefyd yn elwa ac rwy'n siŵr y bydd yn gweld cynnydd yn nifer yr ymwelwyr o ganlyniad i'r buddsoddiad hwn."

 • Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy

  11.06.2015

  This needs to copy the title of the publication.

  Pob blwyddyn mae Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy yn dewis unigolyn neu grŵp sydd wedi gwneud cyfraniad rhagorol i dirwedd a chymunedau AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.

  Mae'r wobr eleni wedi ei dyfarnu i Richard Jones (o Sgiliau Cefn Gwlad).

  Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Cadeirydd Cyd-bwyllgor AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy fod Richard Jones wedi cyfrannu at waith yr AHNE ers dros 15 mlynedd. Mae'n fedrus iawn mewn technegau adeiladu traddodiadol, yn enwedig codi waliau sych, naddu cerrig a morter calch. Er bod Richard yn un o nifer o gontractwyr a ddefnyddir gan yr AHNE, mae Richard yn gyfrifol am lawer o'r gwaith rhagorol y mae'r AHNE wedi ennill enw da amdano.

  Mae gwaith Richard wedi bod yn arloesol o ran canfod ffyrdd traddodiadol i fynd i'r afael â phroblemau cyfoes o fewn y dirwedd a sicrhau bod y rhain yn gweddu'r ardal yn ogystal â gwella ansawdd naturiol y tirlun. Yn aml mae gwaith Richard yn gosod safon sy'n cael ei mabwysiadu gan asiantaethau eraill. Er enghraifft mae'r rampiau cerrig a ddefnyddir i amddiffyn rhagfuriau bryngaerau Oes Haearn Bryniau Clwyd wedi eu defnyddio gan English Heritage a Cadw ar safleoedd eraill. Mae Richard yn aml iawn yn gweithio gyda gwirfoddolwyr ac yn ymrwymedig i ddatblygu sgiliau o fewn y maes. Mae Richard yn aelod allweddol o'r Gymdeithas Waliau Cerrig Sych ac yn cynnal cyrsiau hyfforddi yn rheolaidd mewn sgiliau traddodiadol. Mae o hefyd yn adnabyddus am ei ymrwymiad a'i sylw i fanylion. Dros y blynyddoedd mae Richard wedi chwarae rhan allweddol wrth ddod ag ansawdd rhagorol, meddylgarwch ac arloesedd i waith yr AHNE; gwaith y mae'r AHNE yn enwog amdano. Mae Richard yn darparu cyflogaeth dda i bobl leol sy'n mwynhau gweithio yng nghefn gwlad.

 • Dewch i Gerdded yn y Flwyddyn Newydd

  17.01.2015

  Ymunwch â ni i gerdded yn y flwyddyn newydd ym Mharc Gwledig Loggerheads.

  Dyddiad: 17 Ionawr 2015

  • Sesiwn blasu Cerdded Nordig am 12:00, 1:30yp and 2:30.
  • Helfa Dryor i'r Plant.
  • Pedometers available to borrow to see how many calories you have used.
  • Am 1yp Ymunwch a thro 6 milltir i Cilcain
  • Am 1:30yp Ymunwch a thro milltir a hanner i ben y clogwyn
  • Am 2yp Ymunwch a thro hanner milltir (di-rwystr) ar hyd lan yr afon

   

 • Partneriaeth AHNE

  17.12.2014

  ARDAL O HARDDWCH NATURIOL EITHRIADOL (AHNE)

  BRYNIAU CLWYD A DYFFRYN DYFRDWY

  Eich cyfle i roi rhywbeth yn ôl?

  Oes gennych chi ymdeimlad o berthyn tuag at eich cefn gwlad ac yn dymuno annog mwy o bobl i ofalu am ein tirweddau, a chyfrannu at eu cadwraeth a’u cynnal?

  Rydym yn dymuno penodi aelodau i Bartneriaeth AHNE a gobeithiwn y bydd yn apelio at amrywiaeth eang o bobl â diddordeb cyffredin yn ein tirwedd hardd, bywyd gwyllt, treftadaeth, cymunedau, diwylliant a lles, gweler y  nodiadau canllawiau.  Os ydych yn byw, yn gweithio neu’n ymweld â’r AHNE yn aml ac yn pryderu am ei dyfodol ac yn gallu cyfrannu ambell ddiwrnod y flwyddyn i fynychu cyfarfodydd, digwyddiadau, ymweliadau safle – yna rydym eisiau clywed gennych CHI! Cwblhewch y ffurflen gais a’i dychwelyd at:

  Karen Holthofer
  Swyddog Cyfathrebu AHNE, Parc Gwledig Loggerheads, Ffordd Rhuthun, CH7 5LH

  Ffôn: 01352 810614

  E-bost: karenholthofer@denbighshire.gov.uk

  I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Howard Sutcliffe ar 01352 810614 neu anfonwch e-bost at:

  Email: howard.sutcliffe@denbighshire.gov.uk

  Dyddiad cau: Dydd Gwener 30 Ionawr 2015

Previous PageNext Page

Footer

Gwnaed gan Splinter