AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Newyddion pwysig

Digwyddiadau mawr, gwobrau amgylcheddol, prosiectau bywyd gwyllt, sylw teledu, cyfleoedd gwirfoddoli. Mae’r cyfan yn digwydd yn AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy. Dyma restr o’r storïau diweddaraf.

 • Y Gylfinir

  17.07.2018

  This needs to copy the title of the publication.

  Y Gylfinir yn un o rywogaethau adar mwyaf eiconig Prydain. Mae ei gân groyw ac atgofus yn sŵn cyfarwydd; yn gennad Gwanwyn sydd yn gynhenid o fewn ein diwylliant.  Yn anffodus, mae'r Gylfinir o dan fygythiad difrifol, ac yn wynebu dyfodol ansicr trwy gydol Cymru ac mae'n prysur brinhau.  Sut allwch chi helpu?

  Mae'n hanfodol gwybod lle mae'r Gylfinirod. Rydym angen cymaint o gofnodion ag sy'n bosibl i wybod lle mae'r Gylfinirod yn ystod y tymor bridio (rhwng Ebrill a Mehefin). Os fyddwch chi'n dod ar draws unrhyw ylfinirod - neu os ydych chi wedi gweld neu glywed rhai dros yr ychydig fisoedd diwethaf, gadewch i ni wybod. Os ydych chi eisiau dysgu mwy, anfonwch e-bost at Vicky Knight o AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, vicky.knight@denbighshire.gov.uk neu ffoniwch 01824 712729.Y Gylfinir yn un o rywogaethau adar mwyaf eiconig Prydain. Mae ei gân groyw ac atgofus yn sŵn cyfarwydd; yn gennad Gwanwyn sydd yn gynhenid o fewn ein diwylliant.  Yn anffodus, mae'r Gylfinir o dan fygythiad difrifol, ac yn wynebu dyfodol ansicr trwy gydol Cymru ac mae'n prysur brinhau.

 • O Gwmpas 2018

  18.05.2018

  This needs to copy the title of the publication.

  Mae ein Rhaglen 2018 yn cynnig ystod o ffyrdd i fwynhau'r dirwedd syfrdanol a threftadaeth yr ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy a'r cefn gwlad cyfagos. 

  http://www.clwydianrangeanddeevalleyaonb.org.uk/digwyddiadau/

 • Gŵyl Gerdded Prestatyn & Bryniau Clwyd 18 20 Mai 2018

  03.05.2018

  This needs to copy the title of the publication.

  Mae Prestatyn a Gallt Melyd trefi Walkers are Welcome yn dathlu 15fed blwyddyn yr Ŵyl Gerdded sy'n cynnig 28 taith gerdded yn rhad ac am ddim i bob oed a gallu. Mae'r teithiau yn cynnwys diwrnod o gerdded ar Lwybr Cenedlaethol Clawdd Offa i deithiau byr rhwydd. Thema'r ŵyl eleni yw Llwybrau i'r môr, bydd yr ŵyl yn cynnig antur a hwyl i'r teulu yn ogystal â cherddwyr profiadol.

  Wedi ei leoli pen gogleddol AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, mae Prestatyn yn hawdd i'w gyrraedd gyda mynediad da ar gyfer teithiau cerdded yr arfordir a chefn gwlad sydd yn gyfoethog mewn hanes a bioamrywiaeth.

  www.prestatynwalkingfestival.co.uk

  01745 857185

 • Cloddio Bryniau Clwyd yn Amgueddfa Dinbych

  25.04.2018

  This needs to copy the title of the publication.

  Bydd arddangosfa 'Cloddio Bryniau Clwyd' ar agor o Ebrill 21ain hyd at 21ain o Fehefin 2018 yn Amgueddfa Dinbych, Lôn Goch, LL16 3UU. Cafodd hwn ei drefnu gan CRAG sef Grŵp Archaeoleg Bryniau Clwyd a bydd ar agor bob p'nawn Sadwrn a Sul rhwng 12 a 4yh a phob p'nawn Llun a Iau rhwng 2 a 4yh. Croeso i chi gysylltu â Gwyneth Kensler ar y rhif isod neu drwy ebost os hoffech ymweld ar amserau eraill.

  Fel dilynwyr y prosiect 'Grug a'r Caerau' bu CRAG yn archwilio a chloddio yn ardal Moel Arthur ambell tymor. Yn ogystal â dangos yr hyn a ddaeth i'r golwg ar ôl cloddio o flwyddyn i flwyddyn mae'r arddangosfa yn esbonio rhai o'r dulliau mae archaeolegwyr yn eu defnyddio i ymchwilio, casglu tystiolaeth a chofnodi'r canlyniadau. Bydd rhai o'r darganfyddiadau i'w gweld yn yr arddangosfa.

  Hefyd i'w gweld yn yr amgueddfa mae arddangosfeydd sefydlog am Gwasg Gee, Ysbyty Gogledd Cymru, Teganau Trefnant ac eitemau eraill o ddiddordeb.

  Os hoffech fwy o wybodaeth, cysylltwch ag info@cragnorthwales.co.uk neu gwynethk@hotmail.com neu 07792315723 neu fb clwydian range archaeological group neu fb amgueddfa Dinbych.

Previous PageNext Page

Footer

Gwnaed gan Splinter