AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Newyddion pwysig

Digwyddiadau mawr, gwobrau amgylcheddol, prosiectau bywyd gwyllt, sylw teledu, cyfleoedd gwirfoddoli. Mae’r cyfan yn digwydd yn AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy. Dyma restr o’r storïau diweddaraf.

 • Galw i warchod a gwella Rhostir Rhiwabon

  04.04.2018

  This needs to copy the title of the publication.

  Fe lansiwyd ymgyrch wedi'i anelu at amddiffyn rhostir y grug mewn rhannau o Fryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.

  Nod ymgyrch Mynediad Cynaliadwy ydi atal rhagor o ddifrod i'r rhostir sydd yn cael ei erydu oherwydd defnydd cynyddol.

  Dros y blynyddoedd diwethaf mae ardal y rhostir o gwmpas Llandegla ac Eglwyseg yn cael ei ddefnyddio fel llwybr poblogaidd mewn i Langollen. O ganlyniad, mae llwybrau a thraciau'r anifeiliaid yn cael eu difrodi ac mae'r rhostir y grug yn dirwyio. Mae hyn yn cael effaith ar fywyd gwyllt yn yr ardal, yn enwedig adar sy'n nythu ar y ddaear.

  I fynd i'r afael â hyn mae tîm Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy a Ride Gogledd Cymru, mewn partneriaeth â Oneplanet Adventure sydd yn rhedeg canolfan beicio mynydd yng Nghoed Llandegla yn lansio ymgyrch, sydd yn annog beicwyr a defnyddwyr eraill i lynu at y llwybrau swyddogol.

  Mae'r ymgyrch yn cynnwys fideos a fydd yn amlygu rhai o'r problemau, gweithgarwch ar y cyfryngau cymdeithasol wedi'u hanelu at feicwyr a defnyddwyr cefn gwlad eraill.

  Dywedodd y Cynghorydd Tony Thomas, yr Aelod Cabinet Arweiniol Tai, Rheoleiddio a'r Amgylchedd: "Mae'r cefn gwlad bendigedig a'r dirwedd unigryw hon yn denu miloedd o bobl yn flynyddol. Mae'r ymgyrch yma'n gofyn iddynt lynu wrth y Cod Defnyddwyr Llwybrau a dilyn y llwybrau swyddogol penodedig. Rydym yn dymuno amddiffyn y dirwedd unigryw hon ac atal rhagor o niwed damweiniol i'r llwybrau troed, rhostir y grug a'r bywyd gwyllt sydd wedi ymgartrefu ar y rhostir.

  "Mae'r tirlun hwn yn unigryw ond hefyd yn fregus. Ac felly mae'r AHNE a'i bartneriaid wedi bod yn gweithio i ddiogelu'r lleoliad unigryw hwn, ond mae angen i'r cyhoedd helpu hefyd.

  "Rydym yn apelio ar bobl i fod yn ystyriol o gefn gwlad a chydweithio i'w amddiffyn ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol."

  I gael rhagor o wybodaeth ewch i: www.beiciogogleddcymru.co.uk neu www.ridenorthwales.co.uk

 • Gwobr AHNE

  12.02.2018

  This needs to copy the title of the publication.

  Bob blwyddyn mae Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy (AHNE) yn dewis unigolyn neu grŵp y mae eu cyfraniad i'r dirwedd a chymunedau AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy wedi bod yn eithriadol.  Dyfarnwyd gwobr eleni i Grŵp Archeoleg Bryniau Clwyd – CRAG.  Sefydlwyd y grŵp o ganlyniad i brosiect y Grug a Bryngaerau'r AHNE ychydig flynyddoedd yn ôl ac maent wedi cloddio ardal ar lethrau gogleddol Moel Arthur, wnaeth ddatgelu 'canfyddiadau' diddorol o'r Oes Efydd.  Maent yn griw brwdfrydig o archeolegwyr amatur, a arweiniwyd tan yn ddiweddar gan ddau neu dri o bobl mwy cymwys. Oddeutu 30 yw nifer eu haelodaeth gan gynnwys aelodau gweithredol a chefnogwyr.  Y llynedd fodd bynnag, fe gollwyd gwasanaeth dau o'u harweinwyr, allai fod wedi golygu y byddai'n amhosib parhau â'r cloddio.  Fodd bynnag fe wnaethant gais llwyddiannus am Grant Treftadaeth y Loteri, ac maent wedi derbyn cymorth gan Gronfa Datblygu Cynaliadwy AHNE, a gyda'r cyllid maent wedi penodi archeolegydd proffesiynol i hyfforddi rhai ohonynt yn nhechnegau cloddio safleoedd hynafol, yn ogystal â'r broses bwysig o gofnodi eu gwaith dyddiol ac unrhyw ganfyddiadau.  Maent wedi cynnal Diwrnod Agored yn Loggerheads, ac yn ddiweddar fe gynhaliwyd arddangosfa yn yr Oriel yn Loggerheads.  Mae nifer o gerddwyr ar y Llwybr Cenedlaethol wedi aros i ofyn cwestiynau, ac maent yn cael sgwrs fer gan un o'r tîm, mae hyn yn ei dro yn ysgogi diddordeb yn y bryngaerau, sy'n gyhoeddusrwydd da i'n AHNE.  Nid Gwobr yr AHNE yw'r unig wobr i'r grŵp ei hennill. Ar ddiwedd 2017 fe wnaethant deithio i Lundain i dderbyn gwobr 'Marsh Archaeology Community Award'. Fodd bynnag rwy'n siwr bod y wobr hon yn golygu mwy i'r grŵp gan ei fod gan yr ardal lleol ac wedi'r cwbl maent wedi eu henwi ar ôl rhan o'n AHNE arbennig ni. Llongyfarchiadau i CRAGs

 • Gwobr Gwirfoddolwr AHNE

  12.02.2018

  This needs to copy the title of the publication.

  Mae John Roberts wedi ennill 'Gwobr Gwirfoddolwr AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy' eleni.  Mae John wedi bod yn aelod gweithgar o Bartneriaeth yr AHNE a'r cyn-Bwyllgor Ymgynghorol ar y Cyd am nifer o flynyddoedd, ac mae ei gyfraniad at yr AHNE wedi mynd y tu hwnt i'r rôl wreiddiol y cafodd ei benodi ar ei chyfer, nid oes unrhyw beth yn ormod o drafferth, a phan ofynnir am ei gyngor, mae John bob tro yna, yn ddoeth ac yn gadarn!  Mae John yn frwdfrydig iawn dros yr awyr agored a cherdded, ac yn Ysgrifennydd Pwyllgor Llwybrau Cerdded Cymdeithas Cerddwyr Sir y Fflint. Mae John yn anelu at sicrhau bod Hawliau Tramwy'n cael eu cynnal a'u rheoli i gerddwyr, ac fe gynrychiolodd Cymdeithas y Cerddwyr ar y cyn-Bwyllgor JAC. Mae John yn aml yn prawf ddarllen cyhoeddiadau ar gyfer yr AHNE, sy'n cael ei werthfawrogi. Mae John hefyd wedi bod yn aelod sefydlu amlwg o 'Gyfeillion AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy' ac yn Ysgrifennydd a Golygydd newyddlen y 'Cyfeillion', sy'n helpu i godi dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth o AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, ac mae hyn wedi cynorthwyo gyda'i lwyddiant, drwy gael bron i 200 o aelodau. Mae John hefyd yn aelod o 'Bwyllgor Grŵp Llywio Ein Tirwedd Hardd'  Mae John yn byw gyda'i wraig yn Sychdyn ger yr Wyddgrug ac yn chwaraewr awyddus, ac wedi chwarae criced a phêl-droed, ac mae ganddo docyn tymor i gemau pêl-droed Wrecsam. Fe wnaeth John hyd yn oed helpu gyda digwyddiadau bowlio ym Mhlas Newydd, Llangollen, ar ran yr AHNE.  Mae'n amlwg i unrhyw un weld bod John ag ymrwymiad gwirioneddol i'r AHNE a bydd yn cynorthwyo ar unrhyw lefel i geisio diogelu ei dyfodol.  Dywedodd Howard Sutcliffe, Swyddog AHNE, "Rwy'n falch iawn fod John wedi ennill gwobr 'Gwirfoddolwr y Flwyddyn', mae John yn gefnogol ac yn ddibynadwy, a bob amser yn hapus ac yn gyfeillgar a dymunol, ac wedi bod yn ddylanwad cadarnhaol iawn ar yr AHNE".

  Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Cadeirydd y Cydbwyllgor AHNE, a gyflwynodd y Wobr i John "Ar ran Partneriaeth a Thîm yr AHNE, hoffwn ddiolch i John am ei waith diwyd i'r AHNE, rydym yn ddiolchgar iawn iddo".

 • Mae swydd wag ar gael ym Mhartneriaeth Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy

  09.02.2018

  Mae swydd wag ar gael ym Mhartneriaeth Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy ac rydym yn dymuno penodi aelod i gynrychioli ardal Rheolaeth Tir.

  Os ydych yn byw, yn gweithio neu'n ymweld â'r AHNE yn rheolaidd ac yn dymuno diogelu ei dyfodol ac yn gallu darparu ambell ddiwrnod y flwyddyn i fynychu cyfarfodydd, digwyddiadau, ymweliadau safle- yna rydym ni eisiau clywed gennych CHI!   

  I gael rhagor o fanylion / trafodaeth anffurfiol cysylltwch â Howard Sutcliffe ar 01824 712757  neu anfonwch e-bost at howard.sutcliffe@denbighshire.gov.uk.

  Gellir cael Ffurflen Gais gan Karen Holthofer Swyddog Cyfathrebu’r AHNE, Parc Gwledig Loggerheads, Ffordd Rhuthun, CH7 5LH.

  Ffôn: 01352 810614. E-bost: karen.holthofer@denbighshire.gov.uk.

  Neu gallwch lawrlwytho'r ffurflen o'n gwefan.

  Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Llun 9 Ebrill 2018

Previous PageNext Page

Footer

Gwnaed gan Splinter