AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Newyddion pwysig

Digwyddiadau mawr, gwobrau amgylcheddol, prosiectau bywyd gwyllt, sylw teledu, cyfleoedd gwirfoddoli. Mae’r cyfan yn digwydd yn AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy. Dyma restr o’r storïau diweddaraf.

 • Mae swydd wag ar gael ym Mhartneriaeth Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy

  09.02.2018

  Mae swydd wag ar gael ym Mhartneriaeth Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy ac rydym yn dymuno penodi aelod i gynrychioli ardal Rheolaeth Tir.

  Os ydych yn byw, yn gweithio neu'n ymweld â'r AHNE yn rheolaidd ac yn dymuno diogelu ei dyfodol ac yn gallu darparu ambell ddiwrnod y flwyddyn i fynychu cyfarfodydd, digwyddiadau, ymweliadau safle- yna rydym ni eisiau clywed gennych CHI!   

  I gael rhagor o fanylion / trafodaeth anffurfiol cysylltwch â Howard Sutcliffe ar 01824 712757  neu anfonwch e-bost at howard.sutcliffe@denbighshire.gov.uk.

  Gellir cael Ffurflen Gais gan Karen Holthofer Swyddog Cyfathrebu’r AHNE, Parc Gwledig Loggerheads, Ffordd Rhuthun, CH7 5LH.

  Ffôn: 01352 810614. E-bost: karen.holthofer@denbighshire.gov.uk.

  Neu gallwch lawrlwytho'r ffurflen o'n gwefan.

  Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Llun 9 Ebrill 2018

 • Diwrnod mewn swydd Ceidwad Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy

  16.12.2017

  This needs to copy the title of the publication.

  Nid oes llawer yn curo'r olygfa o flanced o eira trwchus yn gorchuddio'r dirwedd, ond ni allwn wadu'r ymdeimlad o bryder a geir yn swyddfa'r ceidwad. Pam? Oherwydd os na chaiff ei reoli'n gywir, gall fod yn helynt!

  Er bod llawer o bobl yn mwynhau prydferthwch ein parciau gwledig a mannau agored drwy gael hwyl yn yr eira, mynd am dro, sledio, a thaflu peli eira, nid ydyw'n fusnes fel yr arfer i'n tîm mewn gwirionedd.

  Mae paratoadau'n dechrau cyn i'r bluen gyntaf o eira ddisgyn, a meysydd parcio a mannau cyhoeddus yn cael eu graeanu, a gwneud yn siŵr bod digon o staff wrth law i gefnogi'r gofynion a ddaw yn sgil y tywydd oer.

  Bydd bore'r eira cyntaf yn dechrau gyda brîff yn swyddfa'r ceidwad a bydd gwaith yn cael ei ddyrannu'n briodol. Un o'n prif bryderon yw diogelwch y cyhoedd a sut i ymdopi â niferoedd mawr o bobl yn cyrraedd ar adeg pan fydd mynediad i'r meysydd parcio'n heriol oherwydd y tywydd. Gall parcio anystyriol yn y sefyllfaoedd hyn beri problemau mawr a pheryglon gwir, felly mae clirio meysydd parcio a llwybrau, yn enwedig yn rhai o'n safleoedd mwyaf poblogaidd fel Loggerheads a Pharciau Gwledig Moel Famau'n flaenoriaeth.

  Yr wythnos hon roedd y ffordd i Moel Famau wedi'i chau i alluogi mynediad i breswylwyr a pheiriannau graeanu Cyngor Sir Ddinbych – ac fe wnaethant waith da iawn hefyd. Gall yr eira ddenu miloedd o bobl i'r ardal, a phwy all eu beio? Rydym yn gweithio mewn lle ffantastig ac mae sledio yno'n hwyl hefyd! Ar nodyn difrifol, mae mynediad clir ar hyd y ffyrdd hyn, yn enwedig yr A494 yn heriol ond yn hanfodol; ddydd Sul fe aeth car ar dân yn Nhafarn y Gelyn ac fe gafodd yr injan dân drafferth i gyrraedd y car oherwydd nifer y ceir oedd wedi parcio ar ddwy ochr o'r ffordd; testun panig i bawb dan sylw.

  Mae ceidwaid eraill wedi bod yn brysur yn cynorthwyo Gwasanaethau Cymdeithasol Sir Ddinbych i gael gofalwyr at gleientiaid sydd angen cefnogaeth mewn ardaloedd mwy anghysbell o'r sir, drwy ddefnyddio ein cerbydau 4x4. Gwaith sy'n sicr wedi herio sgiliau gyrru rhai o'r tîm, ond maent yn ymweliadau hanfodol ac mae'n falch gennym ddweud bod yr holl gerbydau (a staff!) yn dal mewn un darn.

  Er gwaethaf yr heriau niferus yn ystod yr ychydig ddiwrnodau o anhrefn, mae rhywbeth arbennig am yr eira, rydym yn gweld yr ardal hon o harddwch naturiol mewn goleuni newydd, ac mae'n dod â'n tîm bach at ei gilydd. Mae'r siocled poeth ar ddiwedd diwrnod hir yn helpu ychydig hefyd!

 • Canllaw Cynllunio Atodol - Drafft Ymgynghori – Hydref 2017

  17.11.2017

  This needs to copy the title of the publication.

  ANLLAW CYNLLUNIO ATODOL DRAFFT YMGYNGHORI ARDAL O HARDDWCH NATURIOL EITHRIADOL BRYNIAU CLWYD A DYFFRYN DYFRDWY

  Mae'r Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy wedi'i dynodi fel tirwedd o bwysigrwydd cenedlaethol.  Prif bwrpas AHNE yn cadw a gwella ei harddwch naturiol.  Mae'r tri Awdurdod Cynllunio Lleol, sef Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Sir Y Fflint a Chyngor Bwrdeistred Sirol Wrecsam, gyda chefnogaeth gan Bartneriaeth AHNE, wedi gweithio ar y cyd i lunio Nodiadau Canllawiau Cynllunio Atodol drafft (CCA) ar gyfer yr AHNE.  Mae'r CCA drafft yn ceisio darparu canllaw clir sy'n hawdd i'w ddeall er wmyn codi ymwybydddiaeth o'r AHNE a gwella safon y datblygiad a thirlunio o amgylch ac o fewn yr AHNE. Mae'r CCA yn galluogi'r AHNE i fod yn ystyriaeth allweddol o'#r camauy cynharaf wrth ddylunio datblygiad newydd.  Yn dilyn cymeradwyaeth gan beb un o'r Awdurdodau Cynllunio Lleol, bydd y CCA yn ystyriaeth gynllunio berthnasol wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio ac apeliadau.  Bydd y CCA drafft yn cael eit gyflwyno ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus a fydd yn dechrau ar Tachwedd 2017 ac un dod i ben ar 29 Ionawr 2018.  Cynhelir sesiynau galw heibio, a bydd modd i Swyddigion Cynllunio ateb unrhyw gwestiwn yn ystod y sesiynau.  Bydd y sesiynau yn cael eu cynnal ym Mharc Gwledig Loggerheads (A494, Ffordd Rhuthun, Loggerheads, CH7 5LH) ar y dyddiau canlynol:  Dydd Mercher, 6 Rhaggyr 10 - 2 pm  Dydd Iau, 18 Ionawr 2 pm - 6 pm  

   http://www.clwydianrangeanddeevalleyaonb.org.uk/cynlluniau-a-strategaethau/

 • Gwahoddiad i Weithdy Astro Twristiaeth

  09.11.2017

  This needs to copy the title of the publication.

  Mae Grŵp Twristiaeth Bryniau Clwyd wedi themâu eu cyfarfod hydref ar Awyr Dywyll. Mae'r AHNE yn gweithio gyda Dark Sky Wales i bennu os oes modd cael statws Awyr Dywyll ac fel rhan o'r gwaith rydym yn cynnal gweithdy astro twristiaeth yn Theatr Clwyd ar ddydd Mawrth 14eg Tachwedd rhwng 10yb – 2yh. Dewch I weld sut gall eich busnes elwa o'r cynllun a phrofwch y planetariwm hudol.

  Nodwch os gwelwch yn dda bod y digwyddiad yn cael ei ariannu yn rhannol drwy ffioedd aelodaeth GTBC ac felly mae cost am £10 pob yn ben ar gyfer busnesau twristiaeth nad ydynt yn rhan o'r grŵp.

  I gadarnhau eich lle e-bostiwch ceri.lloyd@sirddinbych.gov.uk

Previous PageNext Page

Footer

Gwnaed gan Splinter