AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Newyddion pwysig

Digwyddiadau mawr, gwobrau amgylcheddol, prosiectau bywyd gwyllt, sylw teledu, cyfleoedd gwirfoddoli. Mae’r cyfan yn digwydd yn AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy. Dyma restr o’r storïau diweddaraf.

 • Diwrnod mewn swydd Ceidwad Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy

  16.12.2017

  This needs to copy the title of the publication.

  Nid oes llawer yn curo'r olygfa o flanced o eira trwchus yn gorchuddio'r dirwedd, ond ni allwn wadu'r ymdeimlad o bryder a geir yn swyddfa'r ceidwad. Pam? Oherwydd os na chaiff ei reoli'n gywir, gall fod yn helynt!

  Er bod llawer o bobl yn mwynhau prydferthwch ein parciau gwledig a mannau agored drwy gael hwyl yn yr eira, mynd am dro, sledio, a thaflu peli eira, nid ydyw'n fusnes fel yr arfer i'n tîm mewn gwirionedd.

  Mae paratoadau'n dechrau cyn i'r bluen gyntaf o eira ddisgyn, a meysydd parcio a mannau cyhoeddus yn cael eu graeanu, a gwneud yn siŵr bod digon o staff wrth law i gefnogi'r gofynion a ddaw yn sgil y tywydd oer.

  Bydd bore'r eira cyntaf yn dechrau gyda brîff yn swyddfa'r ceidwad a bydd gwaith yn cael ei ddyrannu'n briodol. Un o'n prif bryderon yw diogelwch y cyhoedd a sut i ymdopi â niferoedd mawr o bobl yn cyrraedd ar adeg pan fydd mynediad i'r meysydd parcio'n heriol oherwydd y tywydd. Gall parcio anystyriol yn y sefyllfaoedd hyn beri problemau mawr a pheryglon gwir, felly mae clirio meysydd parcio a llwybrau, yn enwedig yn rhai o'n safleoedd mwyaf poblogaidd fel Loggerheads a Pharciau Gwledig Moel Famau'n flaenoriaeth.

  Yr wythnos hon roedd y ffordd i Moel Famau wedi'i chau i alluogi mynediad i breswylwyr a pheiriannau graeanu Cyngor Sir Ddinbych – ac fe wnaethant waith da iawn hefyd. Gall yr eira ddenu miloedd o bobl i'r ardal, a phwy all eu beio? Rydym yn gweithio mewn lle ffantastig ac mae sledio yno'n hwyl hefyd! Ar nodyn difrifol, mae mynediad clir ar hyd y ffyrdd hyn, yn enwedig yr A494 yn heriol ond yn hanfodol; ddydd Sul fe aeth car ar dân yn Nhafarn y Gelyn ac fe gafodd yr injan dân drafferth i gyrraedd y car oherwydd nifer y ceir oedd wedi parcio ar ddwy ochr o'r ffordd; testun panig i bawb dan sylw.

  Mae ceidwaid eraill wedi bod yn brysur yn cynorthwyo Gwasanaethau Cymdeithasol Sir Ddinbych i gael gofalwyr at gleientiaid sydd angen cefnogaeth mewn ardaloedd mwy anghysbell o'r sir, drwy ddefnyddio ein cerbydau 4x4. Gwaith sy'n sicr wedi herio sgiliau gyrru rhai o'r tîm, ond maent yn ymweliadau hanfodol ac mae'n falch gennym ddweud bod yr holl gerbydau (a staff!) yn dal mewn un darn.

  Er gwaethaf yr heriau niferus yn ystod yr ychydig ddiwrnodau o anhrefn, mae rhywbeth arbennig am yr eira, rydym yn gweld yr ardal hon o harddwch naturiol mewn goleuni newydd, ac mae'n dod â'n tîm bach at ei gilydd. Mae'r siocled poeth ar ddiwedd diwrnod hir yn helpu ychydig hefyd!

 • Canllaw Cynllunio Atodol - Drafft Ymgynghori Hydref 2017

  17.11.2017

  This needs to copy the title of the publication.

  ANLLAW CYNLLUNIO ATODOL DRAFFT YMGYNGHORI ARDAL O HARDDWCH NATURIOL EITHRIADOL BRYNIAU CLWYD A DYFFRYN DYFRDWY

  Mae'r Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy wedi'i dynodi fel tirwedd o bwysigrwydd cenedlaethol.  Prif bwrpas AHNE yn cadw a gwella ei harddwch naturiol.  Mae'r tri Awdurdod Cynllunio Lleol, sef Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Sir Y Fflint a Chyngor Bwrdeistred Sirol Wrecsam, gyda chefnogaeth gan Bartneriaeth AHNE, wedi gweithio ar y cyd i lunio Nodiadau Canllawiau Cynllunio Atodol drafft (CCA) ar gyfer yr AHNE.  Mae'r CCA drafft yn ceisio darparu canllaw clir sy'n hawdd i'w ddeall er wmyn codi ymwybydddiaeth o'r AHNE a gwella safon y datblygiad a thirlunio o amgylch ac o fewn yr AHNE. Mae'r CCA yn galluogi'r AHNE i fod yn ystyriaeth allweddol o'#r camauy cynharaf wrth ddylunio datblygiad newydd.  Yn dilyn cymeradwyaeth gan beb un o'r Awdurdodau Cynllunio Lleol, bydd y CCA yn ystyriaeth gynllunio berthnasol wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio ac apeliadau.  Bydd y CCA drafft yn cael eit gyflwyno ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus a fydd yn dechrau ar Tachwedd 2017 ac un dod i ben ar 29 Ionawr 2018.  Cynhelir sesiynau galw heibio, a bydd modd i Swyddigion Cynllunio ateb unrhyw gwestiwn yn ystod y sesiynau.  Bydd y sesiynau yn cael eu cynnal ym Mharc Gwledig Loggerheads (A494, Ffordd Rhuthun, Loggerheads, CH7 5LH) ar y dyddiau canlynol:  Dydd Mercher, 6 Rhaggyr 10 - 2 pm  Dydd Iau, 18 Ionawr 2 pm - 6 pm  

   http://www.clwydianrangeanddeevalleyaonb.org.uk/cynlluniau-a-strategaethau/

 • Gwahoddiad i Weithdy Astro Twristiaeth

  09.11.2017

  This needs to copy the title of the publication.

  Mae Grŵp Twristiaeth Bryniau Clwyd wedi themâu eu cyfarfod hydref ar Awyr Dywyll. Mae'r AHNE yn gweithio gyda Dark Sky Wales i bennu os oes modd cael statws Awyr Dywyll ac fel rhan o'r gwaith rydym yn cynnal gweithdy astro twristiaeth yn Theatr Clwyd ar ddydd Mawrth 14eg Tachwedd rhwng 10yb – 2yh. Dewch I weld sut gall eich busnes elwa o'r cynllun a phrofwch y planetariwm hudol.

  Nodwch os gwelwch yn dda bod y digwyddiad yn cael ei ariannu yn rhannol drwy ffioedd aelodaeth GTBC ac felly mae cost am £10 pob yn ben ar gyfer busnesau twristiaeth nad ydynt yn rhan o'r grŵp.

  I gadarnhau eich lle e-bostiwch ceri.lloyd@sirddinbych.gov.uk

 • Ar y gorwel - Blog Warden

  02.05.2017

  This needs to copy the title of the publication.

  Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol... sut mae ei harddwch yn siarad gyda ni? Beth sy'n digwydd pan fyddwn yn edrych tua'r gorwel sy'n ein symud? Mae'n ymddangos bod rhywbeth yno, yn y pellter, rhywbeth sy'n ymddangos fel petai'n ei ragarwyddo i gyd, neu efallai ddim, efallai mai ni sy'n ceisio dweud rywbeth ein hunain, ceisio gwneud synnwyr o'r holl beth, eisiau iddo siarad ond yn hytrach yn teimlo'r hyn na ellir ei ddweud.

  Rydych yn mynd i domen gladdu ar ben bryniau fel Moel y Gamelin ac yn meddwl efallai bod ein cyndeidiau wedi ei deimlo hefyd, yn gofyn yr un cwestiynau. Rhywbeth fel, "Wnai dy gladdu di yma, oherwydd efallai dros y gorwel y byddi d'n mynd i rywle arall, ac o yma efallai y gallaf weld lle rwyt ti wedi mynd. O yma gallaf weld fy myd yn dod i ben ac efallai y bydd un arall yn dechrau lle byddwn gyda'n gilydd unwaith eto."

  Un hanes posibl sy'n ein cysylltu â'r tirlun, un ffordd y bydd ei harddwch yn "siarad" gyda ni, neu'n hytrach yn ganfas lle mae ein holl obeithion a breuddwydion yn cael eu cynllunio. Mae ein cariad at Gefn Gwlad yn deillio o rywbeth dyfnach na gwerthfawrogiad pleserus o'i harddwch, ond o ffynnon gysylltiadol o deimlad a chof sy'n rhoi iaith ganfyddadwy i'r harddwch hwn, mynegiant amser amlwg a lle sy'n amlygu lle fel Dyffryn Dyfrdwy.

  Boed yn baentiadau, barddoniaeth neu luniau, mae pobl yn cael eu hannog i geisio cipio a mynegi harddwch ein Tirlun Darluniadwy, un ni gan mai ein stori ni ydyw i'w hadrodd, y cymunedau sydd wedi ei wneud yn gartref, â'u gobeithion a'u breuddwydion rywsut yn estyn tua'r gorwel, yn cyseinio o'r gorffennol i'r dyfodol.

  Gan edrych tua'r dyfodol hwn, mae prosiect a ddatblygwyd mewn partneriaeth gydag amrywiol awdurdodau a sefydliadau ac ariannwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, yn anelu i gysylltu cymunedau lleol gyda thirlun Dyffryn Dyfrdwy a Safle Treftadaeth y Byd Traphont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte. Nawr yn nesáu at ddiwedd ei Gyfnod Datblygu 14 mis, mae ein Tirlun Darluniadwy yn canolbwyntio ar etifeddiaeth y Mudiad Darluniadwy, gan ddiogelu prif safleoedd a boblogwyd gan werthfawrogiad aesthetig sy'n ysbrydoli artistiaid a beirdd fel Turner a Wordsworth ynghyd â meddyliau peirianyddol mawr fel Telford.

  Gyda'i lwyddiant, fodd bynnag, mae cymunedau lleol wedi pellau oddi wrth fanteision y tirlun ar eu carreg drws eu hunain, ein Tirlun Darluniadwy sy'n anelu i roi mwy o gyfle i genedlaethau presennol a'r dyfodol i gymryd mwy o rôl gweithgar yn ei hetifeddiaeth, boed trwy well mynediad i brif safleoedd neu drwy gael pobl i gymryd rhan mewn rhaglen ddigwyddiadau sy'n dathlu treftadaeth leol.

  Aron Richard Roberts

  Warden Cefn Gwlad Dan Hyfforddiant

Previous PageNext Page

Footer

Gwnaed gan Splinter