AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Newyddion pwysig

Digwyddiadau mawr, gwobrau amgylcheddol, prosiectau bywyd gwyllt, sylw teledu, cyfleoedd gwirfoddoli. Mae’r cyfan yn digwydd yn AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy. Dyma restr o’r storïau diweddaraf.

 • Ar y gorwel - Blog Warden

  02.05.2017

  This needs to copy the title of the publication.

  Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol... sut mae ei harddwch yn siarad gyda ni? Beth sy'n digwydd pan fyddwn yn edrych tua'r gorwel sy'n ein symud? Mae'n ymddangos bod rhywbeth yno, yn y pellter, rhywbeth sy'n ymddangos fel petai'n ei ragarwyddo i gyd, neu efallai ddim, efallai mai ni sy'n ceisio dweud rywbeth ein hunain, ceisio gwneud synnwyr o'r holl beth, eisiau iddo siarad ond yn hytrach yn teimlo'r hyn na ellir ei ddweud.

  Rydych yn mynd i domen gladdu ar ben bryniau fel Moel y Gamelin ac yn meddwl efallai bod ein cyndeidiau wedi ei deimlo hefyd, yn gofyn yr un cwestiynau. Rhywbeth fel, "Wnai dy gladdu di yma, oherwydd efallai dros y gorwel y byddi d'n mynd i rywle arall, ac o yma efallai y gallaf weld lle rwyt ti wedi mynd. O yma gallaf weld fy myd yn dod i ben ac efallai y bydd un arall yn dechrau lle byddwn gyda'n gilydd unwaith eto."

  Un hanes posibl sy'n ein cysylltu â'r tirlun, un ffordd y bydd ei harddwch yn "siarad" gyda ni, neu'n hytrach yn ganfas lle mae ein holl obeithion a breuddwydion yn cael eu cynllunio. Mae ein cariad at Gefn Gwlad yn deillio o rywbeth dyfnach na gwerthfawrogiad pleserus o'i harddwch, ond o ffynnon gysylltiadol o deimlad a chof sy'n rhoi iaith ganfyddadwy i'r harddwch hwn, mynegiant amser amlwg a lle sy'n amlygu lle fel Dyffryn Dyfrdwy.

  Boed yn baentiadau, barddoniaeth neu luniau, mae pobl yn cael eu hannog i geisio cipio a mynegi harddwch ein Tirlun Darluniadwy, un ni gan mai ein stori ni ydyw i'w hadrodd, y cymunedau sydd wedi ei wneud yn gartref, â'u gobeithion a'u breuddwydion rywsut yn estyn tua'r gorwel, yn cyseinio o'r gorffennol i'r dyfodol.

  Gan edrych tua'r dyfodol hwn, mae prosiect a ddatblygwyd mewn partneriaeth gydag amrywiol awdurdodau a sefydliadau ac ariannwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, yn anelu i gysylltu cymunedau lleol gyda thirlun Dyffryn Dyfrdwy a Safle Treftadaeth y Byd Traphont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte. Nawr yn nesáu at ddiwedd ei Gyfnod Datblygu 14 mis, mae ein Tirlun Darluniadwy yn canolbwyntio ar etifeddiaeth y Mudiad Darluniadwy, gan ddiogelu prif safleoedd a boblogwyd gan werthfawrogiad aesthetig sy'n ysbrydoli artistiaid a beirdd fel Turner a Wordsworth ynghyd â meddyliau peirianyddol mawr fel Telford.

  Gyda'i lwyddiant, fodd bynnag, mae cymunedau lleol wedi pellau oddi wrth fanteision y tirlun ar eu carreg drws eu hunain, ein Tirlun Darluniadwy sy'n anelu i roi mwy o gyfle i genedlaethau presennol a'r dyfodol i gymryd mwy o rôl gweithgar yn ei hetifeddiaeth, boed trwy well mynediad i brif safleoedd neu drwy gael pobl i gymryd rhan mewn rhaglen ddigwyddiadau sy'n dathlu treftadaeth leol.

  Aron Richard Roberts

  Warden Cefn Gwlad Dan Hyfforddiant

 • Cyfle Hyfforddiant unigryw ar gyfer y rheiny sydd am wella eu rhagolygon gwaith yn y Sector Awyr Agored – yn Nyffryn Dyfrdwy Llangollen

  25.04.2017

  This needs to copy the title of the publication.

  Mae dod yn hyfforddwr awyr agored yn un o'r swyddi mwyaf gwobrwyol a chyffrous yn yr ardal. Mae bod yn hyfforddwr yn eich galluogi i gyflwyno pobl i weithgareddau heriol, newydd a chyffrous mewn tirweddau anhygoel. Gan weithio gydag Eryri Bywiol mae AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy wedi llunio rhaglen hyfforddi unigryw a fydd yn darparu cyfle cyffrous ar gyfer y rheiny sydd eisiau dechrau gyrfa yn y sector awyr agored neu wella eu sgiliau.

  Bydd cynnwys y cwrs yn rhoi'r cymwysterau digonol i chi allu darparu gweithgareddau dŵr syml megis canŵio, caiacio a padl-fyrddio wrth sefyll. Hefyd, bydd y cwrs yn eich galluogi i fagu dealltwriaeth o lygad y ffynnon oddi wrth arbenigwyr lleol ar yr amgylcheddau byddwch yn hyfforddi ynddynt.

  Wedi'i ariannu gan sefydliadau cefnogol, mae'r cwrs hwn ar gael am 75% o'r gost - £280 anhygoel!

  Arweinydd Chwaraeon Padlo – 17 a 18 Mai 2017 – 10 lle

  Mae'r Arweinydd Chwaraeon Padlo wedi'i anelu at rwyfwyr yn cymryd cyfrifoldebau arwain ffurfiol mewn amgylcheddau dŵr digynnwrf a chysgodol. Bydd yn eich gwneud yn gymwys i arwain padlwyr gallu is mewn unrhyw fath o lestr chwaraeon padlo gan gynnwys canŵs, caiacs, padl-fyrddau sefyll (SUPs), cychod criw a chychod rhedeg syth.

  Cymorth Cyntaf REC – 22 a 23 Mai 2017 – 10 lle

  Y cwrs cymorth cyntaf hanfodol i ddilysu eich cymhwyster arweinydd chwaraeon padlo. Cwrs cymorth cyntaf deuddydd ymarferol a ddyluniwyd ar gyfer pobl sy'n gweithio yn yr awyr agored neu sy'n defnyddio'r awyr agored er mwyn eu pleser. Nid oes angen unrhyw brofiad cymorth cyntaf blaenorol! Bydd y cwrs hwn yn digwydd mewn amgylchedd awyr agored gyda senarios wedi eu llunio i fod yn debyg i'r rhai y gallech eu hwynebu wrth arwain grwpiau yn yr awyr agored.

  Technegydd Achub Dŵr Gwyn PRO – 26, 27 a 28 Mai 2017 – 10 lle

  Mae'r Technegydd Achub Dŵr Gwyn - Proffesiynol (WRT-PRO) yn gwrs 3 dydd ac wedi'i lunio ar gyfer myfyrwyr sy'n gweithio ar yr afon yn broffesiynol e.e. Arweinwyr Rafftio, Caiacwyr Diogelwch, Hyfforddwyr Caiacio/ Canŵio ac ati.

  Caiff y cwrs ei gydnabod gan sawl gweithredwr awyr agored fel bod yn rhagofyniad ar gyfer Cerdded Ceunentydd, Cerdded Hafnau a Thramwyo Lefel y Môr.

  Gwella Dysgu Amgylcheddol – 19 Mai 2017 – 20 lle

  Bydd y gweithdy hwn yn eich cyflwyno i Gardiau Dysgu Amgylcheddol sydd wedi eu creu i helpu i ymgysylltu pobl â dysgu amgylcheddol yn yr awyr agored.

  Mae'r gweithdy hwn yn gwbl ryngweithiol ac ymarferol. Byddwn yn darganfod y pedair thema o fewn y cardiau, sef Ymwybyddiaeth a Phrofiad, Archwilio a Deall, Creu a Rhannu, a Chynnal a Cadw. Mae'r pedair thema yn cwmpasu cyfanswm o 26 o weithgareddau gan gynnwys darganfod planhigion, llenyddiaeth yn yr amgylchedd, gwneud tegell solar, creu modelau bwystfilod bach a chynnau tân.

  'Tynnu'r Plwg' ar Gamlas Llangollen – 5 Mehefin 2017 – 20 lle

  Sesiwn unigryw yn dwyn ynghyd arbenigwyr ar Safle Treftadaeth y Byd Camlas Llangollen i rannu gwybodaeth y gallwch wedyn ei defnyddio wrth ddarparu sesiynau padlo. Bydd y gweithgaredd hwn yn digwydd wrth badlo mewn canŵ agored ar y gamlas er mwyn galluogi hyfforddai a darparwyr gweithgarwch sefydledig i ddysgu mwy am hanes y gamlas, ei blodau a'i phlanhigion, arfer gorau amgylcheddol, bywyd gwyllt ac uchafbwyntiau daearegol y gellir eu gweld o'r gamlas. Bydd y sesiwn hon yn ategu at ganllaw maes gwrth-ddŵr sy'n cael ei greu ar gyfer y camlesi. Mae'r sesiwn hwn ar gyfer hyfforddeion a darparwyr gweithgarwch sefydledig.

  Dyffryn Dyfrdwy ar Ddŵr – 13 Mehefin 2017 – 18 lle

  Y ffordd orau i ddysgu am yr afon yw ar y dŵr! Mae'r sesiwn unigryw yma wedi cael ei ddylunio'n arbennig ar gyfer y cwrs hwn. Bydd hyfforddeion a darparwyr gweithgarwch sefydledig yn cael eu tywys i lawr yr afon gan rafftio yn y dŵr gwyn ochr yn ochr ag arbenigwyr amgylcheddol. Byddwch yn dysgu am ecoleg yr afon a glannau'r afon, dysgu am yr uchafbwyntiau daearegol y gellir eu gweld o'r afon a hanes y pontydd cerrig sy'n croesi afon Dyfrdwy, sydd hefyd yn rhoi cipolwg ar rinweddau unigryw yr AHNE.

  I archebu lle, cysylltwch â Ceri Lloyd ceri.lloyd@sirddinbych.gov.uk

  Y cyntaf i'r felin yw hi, felly archebwch yn fuan.

 • Gwarchod y Gorffennol, Paratoi ar gyfer y Dyfodol

  15.02.2017

  This needs to copy the title of the publication.

  Drwy warchod y gorffennol, rydym yn paratoi ar gyfer y dyfodol. Un o'r heriau mwyaf a wynebir yma yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy yw diogelu nodweddion arbennig yr ardal tra ar yr un pryd cwrdd â gofynion yr oes bresennol.

  Dyma'r her a wynebir yng Nghyrn-y-Brain, ardal fawr o weundir ar yr ucheldir i'r gogledd o Langollen, lle roedd rhaid gwneud gwaith i amddiffyn tomen gladdu o'r Oes Efydd drwy ddargyfeirio rhan o Lwybr Cenedlaethol Clawdd Offa sy'n rhedeg trwyddo.

  A rhai metrau o gylch yr Heneb Gofrestredig, gwnaed gwaith pellach yn ddiweddar i wella'r rhan yma o'r llwybr. Gosodwyd mwy o slabiau cerrig i gymryd lle'r trawstiau o goed fel datrysiad mwy deniadol a pharhaol i ddarparu mynediad hawdd heb achosi difrod pellach i'r Ardal o Gadwraeth Arbennig a Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yma.

  O'i gymharu â safleoedd hardd Coed Hyrddyn neu Gastell Dinas Brân, mae Cyrn-y-Brain yn meddu ar brydferthwch o fath gwahanol. Er nad yw o bosib yn ymddangos mor brydferth mewn lluniau, mae'n fwy trawiadol gyda'r elfen bellennig agored yn creu synnwyr o syfrdandod i'r rhai sy'n croesi yma ar hyd y Llwybr Cenedlaethol.

  Yma mae'r tirlun yn parhau i ddangos elfen o'r symlrwydd a wynebai'r rhai a oedd unwaith yn byw yma ac, fel y dengys tystiolaeth, a fu farw yma hefyd. Heddiw, serch hynny, mae yna breswylydd arall sy'n brwydro i oroesi, mae Cyrn-y-Brain yn gartref i'r Grugiar Ddu, ac mae'r rhan yma o'r gweundir bellach yn cynnwys dros 80% o'r boblogaeth yng Nghymru.

  Diolch unwaith eto i Richard, Jack a Colin o Sgiliau Cefn Gwlad am fentro yn y tywydd gaeafol mewn amodau mor agored a hefyd i Gerddwyr Telford a Dwyrain Sir Amwythig a deithiodd yma fis Tachwedd diwethaf i helpu gyda'r gwelliannau mynediad. Gwerthfawrogir eich gwaith yn fawr!

  Os oes gan unrhyw un ddiddordeb mewn gwirfoddoli gyda'r tîm yma yn Llangollen, peidiwch oedi i gysylltu â ni unai ar y ffôn (01824 712791) neu drwy e-bost (aron.roberts@denbighshire.gov.uk).

  Os ydych am ganfod mwy am hanes y tirlun neu am Gyrn-y-Brain, dyma ddolen o wefan Ymddiriedolaeth Archeolegol Clwyd-Powys.

  Aron Richard Roberts

  Warden Cefn Gwlad Dan Hyfforddiant

 • Gwarchodfa Natur Ochr Ffordd

  09.12.2016

  This needs to copy the title of the publication.

  O brysgdir heb driniaeth i laswelltir llawn blodau gwyllt, dyna'r weledigaeth gydag ein gwarchodfa natur ochr ffordd wrth Rock Farm, yn agor golygfeydd allweddol o glogwyni galchfaen trawiadol Creigiau Eglwyseg, sydd yn sefyll yn aruthrol dros ran o Lwybr Clawdd Offa.

  Erbyn yr amser bydd y tegeirian porffor cyntaf wedi blodeuo, bydd bob crafiad a fflewyn wedi diflannu a bydd y dasg ddiddiolch o ymgodymu draen gwynion a chelyn yn rhoi ei gwobr deg (er gwaethaf oes o lwc ddrwg).

  Diolch mawr i Richard, Colin a Jack o Countryside Skills (contractwr lleol) am gyd o'u gwaith caled ac am adael imi ymuno gyda nhw. Hefyd i Gareth, un o'n gwirfoddolwyr, am ddod lawr i Langollen i helpu allan. Diolch o galon.

  I bawb a diddordeb y bydd yna daith gerdded tywysedig ym mis Mai 2017, pryd y byddwn yn dynodi'r holl flodau gwyllt ar y safle. Bydd mwy o wybodaeth yn agosach i'r dyddiad.

  Aron Richard Roberts

  Warden Cefn Gwlad Dan Hyfforddiant

Previous PageNext Page

Footer

Gwnaed gan Splinter