AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Newyddion pwysig

Digwyddiadau mawr, gwobrau amgylcheddol, prosiectau bywyd gwyllt, sylw teledu, cyfleoedd gwirfoddoli. Mae’r cyfan yn digwydd yn AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy. Dyma restr o’r storïau diweddaraf.

 • Mabwysiadu Etifeddiaeth

  22.11.2016

  This needs to copy the title of the publication.

  Dyma fy unfed ddiwrnod ar ddeg fel Warden Cefn Gwlad Dan Hyfforddiant, a hyd yma rwyf wedi bod yn cymryd rhan mewn sgiliau traddodiadol megis bondocio mannau o goetir er mwyn clirio i gael gweld golygfeydd allweddol a gwella ei bioamrywiaeth, helpu'r Prif Arddwr ym Mhlas Newydd, cynnal arolygon ymwelwyr yn Rhaeadr y Bedol, gwella mannau o laswelltir calchfaen gyda blodau yn Llangollen, dyma ond ychydig o dasgau bychain sy'n cael eu gwneud i sicrhau bod Dyffryn Dyfrdwy yn aros yn ardal sy'n enwog am ei harddwch naturiol eithriadol.

  Ond er gymaint o hwyl yw trafod miri chwythu dail, neu'r perygl yn y gwaith pan mae wiwerod yn disgyn (y ddau a welais am y tro cyntaf ym Mhlas Newydd), rwy'n credu mai'r ffordd orau i ddechrau'r blog hwn yw edrych ar y darlun cyfan, 390 km₂ ohono!

  Yn ymestyn o Fryn Prestatyn i fyny'r gogledd ac i lawr i'r de i Fynyddoedd y Berwyn, mae Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy yn lleoliad sy'n adnabod rhinweddau arbennig yr ardal, ei brif bwrpas yw bod yn gadwraeth ac ehangu harddwch naturiol (gan gynnwys nodweddion planhigion, anifeiliaid a daearegol).

  Dyma ein 'Datganiad Cenhadaeth' yn gryno, un o gadwraeth rhagweithiol, oherwydd er bod y Cefn Gwlad yn ddarluniadwy, nid yw "yno" ar ben ei hun a sefydlog fel llun wedi'i beintio, ond yn hytrach mae yno o ganlyniad i filoedd o flynyddoedd o drin y tir fel tirlun byw a gweithiol.

  Mae'r dirwedd hon, sy'n wyneb ar y ddaear, yn darlunio ei hanes fel gwyneb unigolyn, pob nodwedd yn fynegiant o'i chymeriad, pob marc neu graith yn olrhain stori, storïau sydd wedi'u gwreiddio'n ddwfn yn ein cymunedau, os ydym yn eu hadnabod neu beidio.

  O fryngaerau i berthi, coedwigoedd i gaeau, mae'r tirwedd yn cynnwys etifeddiaeth pobl sydd wedi llafurio a ffynnu arni i greu'r cymunedau sydd yng ngwraidd yr hyn y gallwn ei werthfawrogi fel y Cefn Gwlad sydd yno heddiw.

  Mae'n etifeddiaeth i'w mabwysiadu, dim i'w gofio'n unig, gan sicrhau bod perthynas ymarferol gyda'n Cefn Gwlad yn parhau fel ein bod ni gyda'n gilydd yn gallu cymryd rhan yn ei stori, a bydd ei hetifeddiaeth yn parhau i'r canrifoedd nesaf, mor sicr ag Afon Dyfrdwy.

  Pwy ag ŵyr beth fydd yn dod o'n hetifeddiaeth, ond y mwyaf y mae pobl yn ymwneud â chadwraeth y Cefn Gwlad, y mwyaf y byddwn yn diogelu ei dyfodol, oherwydd nid yw'r tasgau bychain yr ydym yn eu gwneud fel Wardeiniaid Cefn Gwlad yn enfawr o'i gymharu â'r hyn y gallwn gyflawni wrth weithio gyda'r cymunedau, y bobl, sydd yng nghalon AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.

  A dyma'r rheswm yr wyf yn ysgrifennu'r blog hwn, i gysylltu â chi, i roi syniad bach o'r gwaith yr ydym yn ei wneud fel rhan o'n gwasanaeth i hyrwyddo a gwarchod ein Cefn Gwlad. Felly os hoffech ddweud eich dweud neu gymryd rhan, peidiwch â phetruso, mae ein Rhaglen Gwirfoddoli ar gyfer diwedd eleni hyd at fis Mawrth 2017 wedi ei gyhoeddi.

  Ond yn bennaf oll, gwisgwch yn gynnes ac ewch allan a mwynhewch y Cefn Gwlad!

  Aron Richard Roberts

  Warden Cefn Gwlad Dan Hyfforddiant

 • Rhaglen Gwirfoddolwyr Hydref 2016 I Mawrth 2017

  21.10.2016

  This needs to copy the title of the publication.

  Yng Nghyngor Sir Ddinbych mae ein
  gwasanaethau amrywiol i gyd yn
  cynnig cyfleoedd i wirfoddolwyr. Gellir
  gweld manylion ynglþn â’r hyn sydd
  ar gael a sut y gellir ymgeisio drwy
  fynd i wefan Cyngor Sir Ddinbych.

  http://www.clwydianrangeanddeevalleyaonb.org.uk/gwirfoddoli/

 • Moel y Gaer

  16.09.2016

  This needs to copy the title of the publication.

  Dydd Mawrth 20 Medi, dechrau cerdded am 10:00am  

  Fe wnaeth awyren hyfforddi mordwyo Airspeed Oxford gael damwain ar Foel y Gamelin yn Llantysilio dydd Sul 20 Chwefror 1944; mae angen criw chwilio! Wel nid yn union, ond mae taith gerdded i'r safle wedi’i threfnu yng nghwmni David Smith, sy'n hanesydd brwd gyda diddordeb arbennig yn yr Ail Ryfel Byd.  Byddwn yn cychwyn o Gaffi Ponderosa ar ben Bwlch yr Oernant.  Bydd yna opsiwn, os oes digon o stamina, i ymestyn y daith gerdded ar lethrau Moel y Gaer, lle cafodd Skytrain C47, a elwir hefyd yn DC3 neu Dakota, ddamwain. Mae Moel-y-Gaer, wrth gwrs, yn Fryngaer, felly mae’n werth ymweld ag ef hyd yn oed os mai ychydig iawn o olion y ddamwain sydd yna.  Neville Howell on nevjhow@gmail.com or phone 01244 535173, or 07850 921295

 • Wythnos Eithriadol ym mis Medi!

  30.08.2016

  This needs to copy the title of the publication.

  Mae mis Medi wastad yn fis eithriadol yn ein cefn gwlad wrth i’r cynhaeaf gael ei gasglu’n ddiogel, coed a dolydd yn dechrau troi’n lliwiau hydrefol, yr awyr yn cynnig palet llawn o arlliwiau, mwg coelcerthi’n aros yn awyr y nos a thawelwch croesawgar i ymwelwyr.  

  Mae mis Medi yma fodd bynnag, yn addo i fod hyd yn oed yn fwy eithriadol!  

  Mae Teulu’r Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol wedi cydweithio i drefnu rhaglen o ddigwyddiadau wythnos o hyd (ac ychydig mwy), a chael eu hysbrydoli gan Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol Prydain (AHNE). Mae’r digwyddiadau yn dechrau ddydd Sadwrn 17 Medi ac yn parhau tan ddydd Sul 25 Medi, ac mae'r digwyddiadau i'w gweld ar www.landscapesforlifeevents.org.uk  

  Mae Jill Smith o NAAONB yn egluro:

   “Yr Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol yw rhai o'r tirweddau mwyaf prydferth, annwyl ac eithriadol yn y DU. Maent yn fywiog a deinamig ac yn cynnig cyfoeth o gyfleoedd i bobl fwynhau ein cefn gwlad.  

   “Mae Wythnos Eithriadol yn dangos i bobl sut i gymryd rhan a mynd allan i dirweddau eithriadol AHNE i fwynhau sioeau gwledig, nosweithiau darganfod awyr dywyll, gwyliau cerdded, teithiau cerdded archeoleg, ffeiriau pren, chwilota a gwyliau bwyd lleol, teithiau cerdded bywyd gwyllt, diwrnodau arfordirol a morol, cyrsiau toi, cystadlaethau codi waliau sychion, gwneud siarcol, Bioblitz, ysbrydoliaeth trwy gelf a cherddoriaeth a llawer, llawer o weithgareddau eraill. P'un a ydych yn chwilio am olygfa ragorol, yn bwriadu cael te prynhawn blasus neu roi cychwyn ar drefn iechyd a lles newydd, ni allwch beidio â chael amser da yn un o'n 46 Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol. Maent yn Dirweddau am Oes mewn cymaint o wahanol ffyrdd.”

Previous PageNext Page

Footer

Gwnaed gan Splinter