AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Pam y mae gweundir grug yn bwysig?

Rhostir sych yw gweundiroedd grug yr AHNE gan mwyaf. Mae’r haenau tenau o briddoedd mawn yn ddelfrydol ar gyfer grug cyffredin, llus, eithin mân, ac amryw o laswelltau ucheldir. Mae grug clochog a grug croesddail i’w cael hefyd.

Ond mae rhedyn ac eithin Ewropeaidd, nad ydynt yn frodorol i’r cynefin hwn, yn dod yn fwyfwy cyffredin. Mae coed bedw arian a chriafol i’w gweld wedi’u gwasgaru yma ac acw o gwmpas yr ucheldiroedd hefyd, a byddant yn lledaenu’n araf, gan droi ein gweundir gwerthfawr yn goetir os na chânt eu cadw dan reolaeth.

Mae’r cynefin yn denu amrywiaeth eang o fywyd gwyllt. Y rhywogaethau allweddol yw’r rugiar ddu a’r rugiar goch, adar ysglyfaethus yn cynnwys y cudyll bach, y cudyll coch a’r boda tinwyn, adar llai megis yr ehedydd, corhedydd y waun, y gylfinir a’r llinos felen. Gellir gweld cacwn y llus, yn arbennig ar rug yn ei flodau. Mae gwyfynod, chwilod a thrychfilod bach eraill yn hanfodol bwysig hefyd i lwyddiant cymuned y gweundir.
 
Er syndod nid yw’n gweundiroedd grug wedi’u diogelu rhag datblygu a difrod trwy gyfraith ychwaith. Mae gan lawer ddynodiad y DU Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) neu’r label Ewropeaidd Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA).

Mae llawer o’r gweundir yn dir comin y mae gan nifer o ffermydd yr hawl i bori defaid arno. Heb reolaeth amaethyddol, bydd strwythur ein hucheldiroedd yn newid yn sylweddol - ac mae llawer o’r cynefin a llawer o’r rhywogaethau mewn perygl o gael eu colli.

Footer

Gwnaed gan Splinter