AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Rheoli rhedyn

Chwistrellu

Y dull tymor byr mwyaf effeithiol o ladd clytiau o redyn ydy chwistrellu gan ddefnyddio Asulox yn niwedd mis Gorffennaf a dechrau mis Awst pan fydd y dail yn dechrau agor. Bydd hyn yn sicrhau bod y planhigyn yn amsugno cymaint o gemegyn ag sydd ei angen i’w ladd.

Mae chwistrellu o’r awyr yn ddull arbennig o ddefnyddiol o reoli ar lechweddau serth y mae’n amhosibl mynd atynt gyda pheiriant. Tra bydd chwistrellu’n arwain at lwyddiant o 95% +, mae gwaith dilynol yn hanfodol i atal i’r rhedyn ddod yn ôl i ardaloedd a reolir.

Gall rheolaeth fod ar sawl ffurf. Bydd pori ardaloedd yn helpu i dorri’r mat o redyn marw yn ddarnau, gan ddod â’r pridd i’r golwg ac annog rhywogaethau eraill i dyfu. Ar dir mwy gwastad bydd rhowlio’n helpu i fwrw unrhyw redyn sy’n ceisio dychwelyd yn ei ôl, a gall chwistrellu unrhyw redyn sy’n dod yn ei ôl gael ei wneud yn aml ar raddfa lawer llai gan ddefnyddio tractor a chwistrellydd bm neu chwistrellydd cefn syml, gan ymosod ar blanhigion unigol

Asiantaeth yr Amgylchedd sy’n gyfrifol am roi caniatâd i ddefnyddio Asulox. Mae wedi’i gymeradwyo i’w ddefnyddio mewn ardaloedd dalgylch dr ond rhaid ichi adael clustogfa o 50 metr o amgylch cyrsiau dr a mannau echdynnu dr (100 metr mewn rhai achosion).

Rhowlio a thorri

Os ydy eich ardal o redyn o fewn cyrraedd tractor neu feic cwad, gall briwio a thorri rheolaidd fod yn effeithiol wrth reoli rhedyn. Yn ddelfrydol bydd angen i’r rhedyn gael ei dorri neu’i rowlio deirgwaith y flwyddyn yn y gwanwyn a’r haf. Bydd hyn yn arafu ei dwf ac yn rhoi cyfle i lystyfiant arall gystadlu. Credir mai dim ond rhowlio’r rhedyn sy’n fwyaf effeithiol. Mae hyn yn plygu’r goes heb ei thorri ac mae’r rhedyn yn dal i geisio tyfu, gan ddefnyddio ynni o’i risomau, a bydd hynny’n cael mwy o effaith tymor hir.

Footer

Gwnaed gan Splinter