AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Rheoli’r AHNE

Mae AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy wedi’i adeiladu ar bartneriaethau cryf â chymunedau, gwirfoddolwyr, ffermwyr a thirfeddianwyr - yn ogystal â sefydliadau megis Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Cyngor Cefn Gwlad Cymru a Cadw.

Rydym i gyd yn gweithio gyda’n gilydd gyda nod cyffredin o wella ein hamgylchedd a’i wneud yn fwy hygyrch.

Rheolir yr AHNE gan Gydbwyllgor Ymgynghorol (JAC). Mae hwn yn cynrychioli tri awdurdod lleol Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam ynghyd â thirfeddianwyr, ffermwyr, a buddgarfanau cadwraeth a hamdden. 

Cyngor Sir Ddinbych sy’n arwain wrth gyflawni amcanion yr AHNE gyda chefnogaeth y ddau Awdurdod Lleol arall

Dyma rai o’n partneriaid allweddol:

Cyngor Cefn Gwlad Cymru

Mae Cyngor Cefn Gwlad Cymru yn gyswllt hanfodol rhwng yr AHNE a Llywodraeth Cymru. Maent yn cynghori ar bolisi cenedlaethol ac yn darparu arian craidd ar gyfer staff a gwaith prosiect. Mae’u swyddogion yn gweithio’n agos â ni yn genedlaethol ac yn rhanbarthol.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru

Mewn cydweithrediad â Chomisiwn Coedwigaeth Cymru, rydym yn helpu i ddarparu prosiectau cymunedol mewn tair coedwig ym Mryniau Clwyd – Moel Famau, Llangwyfan a Nercwys.

RSPB

Ym Mharc Gwledig Moel Famau rydym yn gweithio gyda Chomisiwn Coedwigaeth Cymru a’r RSPB fel rhan o Brosiect Adfer Grugieir Duon Cymru.

Cyfeillion Moel Findeg

Dyma un enghraifft yn unig o’n gwaith gyda grwpiau cymunedol lleol. Rydym yn helpu i reoli Gwarchodfa Natur Leol Moel Findeg mewn partneriaeth â Chyfeillion Moel Findeg a Chymdeithas Wledig Maeshafn a’r Cylch – nid yn unig drwy grp llywio ar gyfer y safle ond hefyd drwy gymorth ymarferol ac ariannol.

Gwirfoddolwyr

Mae llawer o bobl o bob rhan o’r AHNE yn rhoi o’u hamser yn rheolaidd i gymryd rhan yn ein rhaglen o dasgau ymarferol, yn amrywio o godi waliau cerrig sych a phlygu gwrychoedd i gyfrif grugieir du. Yn syml ddigon ni allai ein gwaith ddigwydd heb eu help.

Partneriaethau eraill:

 • Cadwyn Clwyd
 • Cymdeithas Amgylchedd Prestatyn
 • Grwp Bywyd Gwyllt Trefol Glannau Dyfrdwy
 • Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru
 • Coed Cymru
 • Grwp Amgylchedd Diserth
 • Cymdeithas Gadwraeth Gwaenysgor
 • Coleg Amaethyddol Llysfasi 
 • Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych
 • Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir y Fflint
 • Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
 • Cadw
 • Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd

Footer

Gwnaed gan Splinter