AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Yn 2012 / 13 rhoddodd yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) cyfanswm o £80,000 i ystod o brosiectau trwy’r Gronfa Ddatblygu Cynaliadwy. Dyma fwy o wybodaeth am rai o’r prosiectau a gafodd eu cefnogi.

Cynllun Grantiau Cefn Gwlad

Ers 2007 mae’r AHNE wedi darparu Cynllun Grantiau Cefn Gwlad gyda chefnogaeth Grŵp Ymgynghorol Ffermio a Bywyd Gwyllt. Mae’r cynllun yn cynnig grant tuag at 50% o gost cynlluniau cadwraeth ac atgyweirio ffiniau, fel codi waliau sych, plannu a rheoli gwrychoedd a phlannu coedwigoedd. Ers 2007 mae’r cynllun wedi cynorthwyo i ddiogelu, plannu a rheoli dros 12km o wrychoedd trwy eu plygu neu eu coedlannu. Ar ben hyn, mae mwy na 3 erw o goedwigoedd wedi eu plannu a 500m o waliau sych wedi eu hatgyweirio. Hyd yma, mae mwy na 40 o ffermydd wedi cael budd o’r cynllun.

Yn 2012/13 plannwyd neu gwellwyd dros 2,000m o wrychoedd, 1250m o’r rhain yn yr ardal sy’n newydd i’r AHNE.  Manteisiodd 13 fferm ar y cynllun, 8 o’r rhain yn yr ardal sy’n newydd i’r AHNE.

Canolfan Addysg Warren Woods

Ers 1999 mae Canolfan Grefftau’r Goedwig yn Warren Woods, Bodfari, wedi bod yn cynnal cyrsiau mewn sgiliau coedwig traddodiadol fel coedlannu, gwneud siarcol a chrefftau glasgoedydd. Mae yna oddeutu 60 cwrs yn cael ei gynnal pob blwyddyn ar gyfer ysgolion a grwpiau ieuenctid a chymunedol. Yn ogystal â’r cyrsiau mae yna hefyd Ysgol Goedwig.

Defnyddiwyd arian y Gronfa Ddatblygu Cynaliadwy i godi'r ganolfan addysg newydd; adeilad â chladin pren wedi ei insiwleiddio yn defnyddio deunyddiau naturiol a’i wresogi gan stôf sy’n llosgi pren. Mae’r adeilad newydd hefyd yn cynhyrchu ei drydan ei hun. Yn ystod y gwaith adeiladu, cynhaliwyd cyrsiau technegau adeiladu cynaliadwy yn rhad ac am ddim.

Cloddfa Archeolegol Moel y Gaer, Bodfari

Dan gyfarwyddyd Gary Lock, Athro Emeritws yn Sefydliad Archeoleg Rhydychen, gyda chymorth archeolegwyr proffesiynol a myfyrwyr Prifysgol Rhydychen, datblygwyd gwaith topograffigol a geoffisegol prosiect Grug a Bryngaerau ymhellach ar Fryngaer Oes Haearn Moel y Gaer, Bodfari.

Bu i’r grant gyfrannu at dymor cyntaf y cloddio a oedd yn canolbwyntio ar ardaloedd a oedd wedi eu hamlygu yn yr arolwg a gynhaliwyd yn 2011. Cafodd y trigolion lleol eu hannog i gymryd rhan trwy fynychu teithiau tywys a diwrnod agored.

Rali Ffermwyr Ifanc Clwyd

Y Rali ydi uchafbwynt y flwyddyn i’r Ffermwyr Ifanc ac fe gafodd ei gynnal y llynedd ar Stad Rhug ger Corwen ar 16 Mehefin.  Bu i 13 o glybiau gystadlu yn erbyn ei gilydd mewn ystod o gystadlaethau gan gynnwys dawnsio, canu, coginio, crefftau yn ogystal â chneifio a lapio gwlân. Cafodd y cystadlaethau barnu stoc eu cynnal o flaen llaw a chafodd enwau’r enillwyr eu cyhoeddi ar ddiwrnod y Rali. Cynhaliwyd yr holl gystadlaethau dan do ac eithrio’r gystadleuaeth tynnu’r gelyn sy’n boblogaidd tu hwnt.

Enillwyr y Rali oedd clwb Llangollen, clwb sydd yng nghanol yr AONB.

Gŵyl Hanes Byw Parc Gwledig Tŷ Mawr

Ar 3 a 4 Mehefin 2012, cynhaliwyd Gŵyl yr Oesoedd Tywyll ym Mharc Gwledig Tŷ Mawr. Drwy gydol y penwythnos diddanwyd y gynulleidfa gan berfformwyr yn ail-greu’r Oesoedd Tywyll. Cyn y digwyddiad cafodd ysgolion gyfle i ymweld â’r Parc Gwledig.

DVD Hidden Range

Defnyddiwyd y grant i gynhyrchu DVD sy'n rhoi gwybod i ymwelwyr pa mor arbennig ydi Parc Gwledig Loggerheads er mwyn i bobl fwynhau a dysgu mwy am yr ardal yn ystod eu hymweliad.  Bydd y DVD, a fydd i’w weld yn ystafell Glyweled Loggerheads, yn dod â bywyd gwyllt y parc yn fyw o flaen eu llygaid; rhywogaethau nad ydyn nhw’n aml iawn yn cael eu gweld gan yr ymwelwyr. Bydd y DVD hefyd yn mynd ag ymwelwyr i fannau yn y parc na fyddan nhw fel arall yn eu cyrraedd fel i lawr ceuffordd mwynglawdd ac o dan ddŵr yr afon.

Gŵyl Gerdded Prestatyn 2012

Pob blwyddyn mae Gŵyl Gerdded Prestatyn yn denu ymwelwyr i’r AHNE i fwynhau ystod o deithiau cerdded. Llynedd, trefnodd yr ŵyl daith ar hyd Llwybr y Clawdd Offa ger Llangollen gan annog pobl i roi cynnig ar rai o lwybrau cerdded yr AHNE.

Menter Cerdded er Iechyd Gwirfoddolwyr You’ll Never Walk Alone

Defnyddiwyd y grant i gynnal Menter Cerdded er Iechyd. Mae’r fenter yn ceisio gwella iechyd pobl ac annog pobl i gyfarfod ag eraill a gwneud ffrindiau newydd drwy gynnal teithiau cerdded. Mae’r teithiau yn rhad ac am ddim ac yn cael eu cynnal drwy gydol y flwyddyn. Mae’r teithiau wedi eu harwain gan wirfoddolwyr ac yn addas ar gyfer pob gallu ac oed. Mae’r teithiau’n amrywio o deithiau hanner awr i ddechreuwyr a theithiau lleol i deithiau yn ardaloedd eraill Sir Ddinbych fel teithiau yn yr AHNE a Bryniau Clwyd.

Prosiect Gwybodaeth Cymdeithas Cadwraeth Llanarmon a’r Fro

Mae Cymdeithas Cadwraeth Llanarmon a’r Fro wedi ailargraffu'r llyfryn hynod boblogaidd 'Just one Parish’ yn ogystal â chynhyrchu a gosod dau banel gwybodaeth ar Lwybr y Clawdd Offa. Mae’r paneli yn rhoi mwy o wybodaeth i gerddwyr am ddwy garnedd sy’n agos at y llwybr yn ogystal â rhoi gwybodaeth am gyfleusterau Llanarmon yn Iâl. 

Carnifal Glyndyfrdwy  

Dyma’r unig ddigwyddiad cymunedol mawr yng Nglyndyfrdwy ac mae'n ddigwyddiad ar gyfer pawb - beth bynnag eich oed. Yn dilyn cau’r dafarn, yr ysgol a'r siop, mae'r carnifal yn rhoi'r ymdeimlad o gymuned yn ôl i'r pentref.  Roedd arian y Gronfa Datblygu Cynaliadwy yn hanfodol i sicrhau llwyddiant y digwyddiad.

Footer

Gwnaed gan Splinter