AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Content

Cylchgronau a chylchlythyrau

Bob blwyddyn mae tîm yr AHNE yn cwblhau llawer o brosiectau sy’n cyfrannu at fyw’n gynaliadwy ac yn annog parch at ein hamgylchedd. 

Ni fyddai’r cyflawniadau hyn yn bosibl heb ein partneriaid – a’r gwirfoddolwyr arbennig sy’n rhoi’n hael o’u hamser, eu sgiliau a’u brwdfrydedd.

Rydym yn arddangos ein gwaith mewn dau gyhoeddiad blynyddol: cylchgrawn o’r enw “Darganfod Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy” a chylchlythyr yn dwyn y teitl “Newyddion Cefn Gwlad Sir Ddinbych”.

Mae un yn ymwneud â’r AHNE gyfan. Mae’r llall yn benodol i Sir Ddinbych – nid dim ond y dirwedd warchodedig ond gweddill mannau glas y sir hefyd, yn wledig a threfol.

Gellwch gael gafael arnynt yn ein parciau gwledig, canolfannau ymwelwyr, canolfannau croeso a llawer o fannau eraill ledled yr ardal. Neu gellwch eu lawrlwytho yma.

Darganfod Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy 6

Darganfod Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy 6

Mae Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy yn le arbennig iawn. Ond nid yw’n amgueddfa. Mae’n dirwedd fyw, weithiol – ac mae llawer o’n busnesau’n dibynnu ar amaethyddiaeth a thwristiaeth.

Ond rhaid iddi fod yn gynaliadwy. Mae hynny’n golygu na ddylid leihau rhinweddau arbennig yr AHNE nac amharu ar fywydau’r sawl sy’n byw ac yn gweithio yma.

Yn y rhifyn hwn, edrychwn ar rai o’r dulliau a brofir gennym i wneud i dwristiaeth gynaliadwy weithio yn y byd go iawn. Rydym yn harneisio popeth, o bwˆ er ager i’r dechnoleg realiti estynedig ddiweddaraf.

ViewDownload

Darganfod Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy 5

Darganfod Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy 5

Mae ein Hardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) wedi mynd yn fwy. Ym mis Tachwedd 2011 cafodd AHNE Bryniau Clwyd ei ymestyn i gynnwys y rhan helaeth o Ddyffryn Dyfrdwy.

Mae hyn yn cynnwys trefi Corwen a Llangollen, tirnodau hanesyddol, fel Traphont Ddwˆ r Pontcysyllte, Castell y Waun ac Abaty Glyn y Groes, yn ogystal â nodweddion naturiol godidog fel Creigiau Eglwyseg, Bwlch yr Oernant a Mynydd Esclus.

Mae hyn yn golygu fod yr AHNE bellach yn 390 cilomedr sgwâr (230 cilomedr sgwâr yn fwy) gyda mwy o glogwyni calchfaen, bryngaerau a rhostiroedd grug. Dyma’r tro cyntaf ers 26 mlynedd i dir yng Nghymru gael ei ddynodi yn AHNE.

Felly, yn swyddogol, dyma un o ardaloedd pwysicaf ein gwlad. Ond nid waliau, cloddiau a’r rhostir grug yn unig sy’n gwneud yr ardal yn ardal o harddwch naturiol eithriadol. Mae’n rhaid cofio am y bobl sy’n byw ac yn gweithio yma; fel y ffermwyr, gweithwyr y sefydliadau twristaidd a’r busnesau bychain – rhain yn fwy na dim sy’n gyfrifol am ffyniant yr ardal.

Does arnom ni ddim eisiau gwneud pethau’n anoddach i’r bobl hynny. Yn hytrach, mae arnom ni eisiau eu helpu. A chyda’n bod ni bellach yn AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy bydd modd i ni dderbyn nawdd a chefnogaeth i wneud gwahaniaeth i ardal llawer mwy.

Yn y rhifyn arbennig yma, mae arnom ni eisiau croesawu partneriaid newydd fel Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a dangos iddyn nhw beth rydym ni eisoes yn ei wneud ym Mryniau Clwyd a sut allwn ni eu helpu yn Nyffryn Dyfrdwy.

Rydym ni wedi gweithio â ffermwyr i’w rhoi ar ben y ffordd gyda rheoli rhostiroedd grug, wedi helpu cynhyrchwyr bwyd i ddatblygu llwybr bwyd sy’n denu cwsmeriaid newydd ac wedi cefnogi prosiectau lleol trwy’r Gronfa Ddatblygu Cynaliadwy.

Yn ystod y misoedd nesaf byddwn yn sgwrsio â thrigolion Dyffryn Dyfrdwy i ganfod eu blaenoriaethau a gofyn iddyn nhw gymryd rhan yng ngweithgareddau ein AHNE. Gobeithio y gwelwn ni chi yn un o’n digwyddiadau ymgynghori neu, fel arall, mae croeso i chi ddod draw i’n swyddfa yn y Capel, Llangollen am sgwrs.

ViewDownload

Newyddion Cefn Gwlad Sir Ddinbych - Haf 2012

Newyddion Cefn Gwlad Sir Ddinbych - Haf 2012

Er gwaethaf y tywydd cyfnewidiol – mae’r gwaith yn mynd yn ei flaen... ac mae’r dathliadau’n llwyddiant. Mae’n ffoto pennyn yn giplun o’r 2500 o bobl a ddathlodd y Jiwbilî gyda ni. Goleuodd begwn 6troedfedd y nos ar Foel Famau gyda cherddoriaeth, dawnsio a chanu i’w ganlyn. Gwyliwch y ffilm ar dudalen Facebook Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir Ddinbych.

Download

Newyddion Cefn Gwlad Sir Ddinbych - Ionawr 2012

Newyddion Cefn Gwlad Sir Ddinbych - Ionawr 2012

Blwyddyn Newydd Dda! Byddem yn hoffi cyflwyno ein e‐gylchlythyr cyntaf yn darparu gwybodaeth reolaidd ynghylch beth sy’n digwydd yng Nghefn Gwlad Sir Ddinbych ac Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.

Download

Footer

Gwnaed gan Splinter