Gweithgarwch oddi ar y Ffordd Anghyfreithlon

Gweithgarwch oddi ar y Ffordd Anghyfreithlon

  • *Illegal off-Road Activity Damage
    Difrod o weithgaredd oddi ar y ffordd - Damage from off-road activity
  • *Off Road Signs
    Off Road Signs

Cynnydd mewn gweithgarwch oddi ar y ffordd yn ystod y cyfnod clo

Rydym ni wedi gweld cynnydd yn nifer yr adroddiadau am weithgarwch oddi ar y ffordd yn AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy ers dechrau’r cyfnod clo, gyda phobl yn teithio i ddefnyddio llwybrau lle ceir hawliau tramwy cyfreithiol ar gyfer cerbydau oddi ar y ffordd. Fodd bynnag, mae yna hefyd gynnydd yn nifer y damweiniau mewn mannau lle gwaherddir mynediad i gerbydau. Gall hyn achosi difrod anadferadwy i rai o’n cynefinoedd a’n bywyd gwyllt mwyaf bregus.

Ar hyn o bryd, tra bod Cymru dan gyfyngiadau clo Lefel Rhybudd 4, dydi teithio oddi ar y ffordd ar lwybrau gyda hawliau tramwy cyfreithiol ddim yn cael ei ystyried yn daith hanfodol. Mae Heddlu Gogledd Cymru yn stopio ac yn rhoi dirwyon i bobl.

Os ydych chi’n gweld gweithgarwch oddi ar y ffordd a all fod yn anghyfreithlon, cysylltwch â Heddlu Gogledd Cymru ar 101 neu defnyddiwch y gwasanaeth sgwrsio neu’r ffurflenni ar-lein.

Oeddech chi’n gwybod?

Dydi mynd i ardaloedd lle na chaniateir mynediad i gerbydau ddim yn iawn ac mae’n gallu arwain at ddirwyon mawr a hyd yn oed atafaelu cerbydau.

0 Sylwadau

The National Lottery Heritage Fund in Wales

Copyright © 2022 Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy Clwydian Range and Dee Valley.

Log in with your credentials

Forgot your details?