Diwrnod ym Mywyd: Sallyanne Hall

Diwrnod ym Mywyd: Sallyanne Hall

Cyflwyniad

Rwy’n dod o Gaint yn Lloegr yn wreiddiol ac wedi byw yng Nghymru ers 2 flynedd ar ôl cwympo mewn cariad â’r dirwedd a’r diwylliant wrth astudio gradd mewn Cadwraeth Cefn Gwlad ym Mhrifysgol Aberystwyth. Rwyf wedi gweithio i’r AHNE ers 2018.

Disgrifiad swydd

Teitl fy swydd yw Swyddog Ymgysylltu â’r Gymuned ar gyfer Prosiect Ein Tirlun Darluniadwy a ariennir gan Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, sy’n brosiect 5 mlynedd sy’n canolbwyntio ar Ddyffryn Dyfrdwy o Gorwen i’r Waun yn yr AHNE a Safle Treftadaeth y Byd Pontcysyllte. Rwy’n rhan o dîm bach sy’n gweithio’n uniongyrchol ar y prosiect hwn ond rydym yn gweithio ochr yn ochr â thîm ehangach yr AHNE a nifer o bartneriaid prosiect. Yn fy rôl fy nghyfrifoldebau allweddol yw cynllunio a darparu digwyddiadau a gweithgareddau i bobl o bob cefndir sy’n byw yn y cymunedau yn Nyffryn Dyfrdwy ac yn dilyn thema ein prosiect. Mae hyn yn cynnwys amrywiaeth enfawr o weithgareddau fel sesiynau celf, gweithgareddau teulu, sesiynau allgymorth, darganfod bywyd gwyllt a gweithgareddau cadwraeth ymarferol. Rwyf hefyd yn datblygu adnoddau i helpu pobl i ddarganfod hanes a threftadaeth hynod ddiddorol yr ardal a datblygu teithiau cerdded hyfryd a gwneud gwelliannau mynediad i helpu pobl i archwilio’n haws. Mae fy rôl hefyd yn cynnwys gweithio gydag eraill i wella rheoli cynefinoedd i gynyddu bioamrywiaeth a lleihau problemau rhywogaethau anfrodorol ymledol ac adfer safleoedd treftadaeth fel Y Del ym Mhlas Newydd a rhai agweddau ar y dreftadaeth ddiwydiannol leol. Mae fy swydd mor amrywiol, mae’n eithaf anodd rhoi crynodeb!

Fy niwrnod yn y gwaith

Mae fy niwrnod arferol yn y swyddfa lawer mwy nag y byddai’r rhan fwyaf o bobl yn ei ddychmygu. Wrth ysgrifennu hwn ym mis Rhagfyr byddwn yn dweud y byddai diwrnod arferol yn y gaeaf yn cynnwys treulio llawer o amser yn cynllunio digwyddiadau ar gyfer rhaglen y flwyddyn nesaf a threfnu adnoddau a gweithgareddau ar gyfer y digwyddiad tymhorol nesaf sydd ar ddod. Ar gyfer y digwyddiad sydd i ddod bydd angen i mi ei hyrwyddo yn y wasg a gwneud a dosbarthu posteri.
Rwy’n aml yn cofnodi’r hyn yr ydym eisoes wedi’i gyflawni fel prosiect yn ogystal â hyrwyddo gweithgareddau’r gorffennol gyda lluniau ac adroddiadau ar gyfryngau cymdeithasol ac yn y wasg a thrafod yr adroddiad cynnydd diweddaraf ar gyfer y Loteri Genedlaethol a sicrhau fy mod wedi cadw cofnodion cyfoes o’r niferoedd o bobl yn mynychu ac adborth o ddigwyddiadau’r gorffennol.
Rhwng yr holl ddigwyddiadau a chynllunio, gallaf ddianc o’r swyddfa a mynd allan i wneud rhywfaint o farcio ffordd neu ymchwil llwybr ar y llwybr cylchol hardd diweddaraf, a dangos i gontractwr lleol pa welliannau mynediad y mae angen i ni eu cyflawni ar hyd llwybr a ddewiswyd.
Mae’r e-byst bob amser yn hedfan i mewn; un munud y gallwn fod yn gwirio’r golygu ar ffilm ar gyfer digwyddiad yr ydym wedi’i gomisiynu, prawfddarllen ar gyfer taflen yr ydym yn ei dylunio neu’n rhoi sylwadau ar y ddelwedd ddiweddaraf yr ydym wedi’i chomisiynu ar gyfer brandio’r prosiect OPL.

A oes anfantais?

Rwy’n treulio llawer mwy o amser y tu mewn ar y cyfrifiadur nag y byddwn i’n dewis ei wneud yn fy myd delfrydol!

Beth rydw i’n ei garu

Rwyf wrth fy modd yn gweithio yn nhirwedd syfrdanol yr AHNE BCDD ac yn teimlo’n ffodus iawn i wneud hynny. Rwyf wrth fy modd â’r amrywiaeth yn fy swydd sy’n golygu nad oes dau ddiwrnod yr un peth. Rwy’n mwynhau bod yn rhan o rwydwaith o unigolion tebyg ac angerddol. Mae’n werth chweil gweithio yn uniongyrchol gydag aelodau o’r gymuned ehangach a’u galluogi i roi cynnig ar weithgareddau newydd a darganfod pethau newydd amdanyn nhw eu hunain a lle maen nhw’n byw.

Hoff safle

Penycloddiau.

Hoff olygfa

Castell Dinas Bran o’re Panorama.

0 Sylwadau

Perthnasol

The National Lottery Heritage Fund in Wales

Copyright © 2021 Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy Clwydian Range and Dee Valley.

Log in with your credentials

Forgot your details?