Crynodeb o’r Prosiect: Pobl

Crynodeb o’r Prosiect: Pobl

 • Making a mosaic
  Making a mosaic
 • Finished mosaic
  A finished mosaic
 • teaching children
  Getting involved at an early age
 • A group cooking outdoors
  An outdoor cook-up

Pobl a’r Darluniadwy

Agwedd arall ar Brosiect Ein Tirlun Darluniadwy yw ailgysylltu ymwelwyr a thrigolion gyda’r bobl a siapiodd dirlun Safle Treftadaeth y Byd, ac a helpodd i greu’r lle arbennig sydd yma i’w weld heddiw.

Roedd blwyddyn gynta’r prosiect yn gyffrous, gyda sawl tasg ar y gweill, megis cychwyn adfer y glyn ym Mhlas Newydd er mwyn ail-greu’r lle heddychlon a gynlluniwyd gan Ferched enwog o Llangollen.

Oeddech chi’n gwybod?

Yn ystod blwyddyn gynta’r prosiect, cyfranogodd 1569 o bobl yng ngweithgareddau’r prosiect, a yn ystod blwyddyn gyntaf y prosiect, treuliwyd 671 o oriau ar waith cadwraeth.

Darganfod Safle Treftadaeth y Byd
Dathlwyd 10 mlynedd ers cofrestru Safle Treftadaeth y Byd Traphont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte yn 2019. Gweithiodd tîm Ein Tirlun Darluniadwy yn agos gydag artistiaid lleol er mwyn annog cymunedau ac ysgolion lleol i ailddarganfod a dathlu’r Safle Treftadaeth y Byd sydd ar garreg eu drws. Roedd plant o ysgolion lleol wedi cyfarfod â’r Thomas Telford “go iawn” pan ddaeth o draw i ymweld â’r draphont ddŵr. Ariannwyd diwrnod o hwyl am ddim i’r teulu ar gyfer pobl leol ac ymwelwyr a hynny mewn partneriaeth gydag Ymddiriedolaeth y Gamlas a’r Afon, Cyngor Sir Ddinbych a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Gweithiodd y tîm hefyd gyda NEW Dance i greu dawns fodern gyda phobl ifanc er mwyn ei pherfformio yn y diwrnod hwyl i’r teulu. Bu ysgolion, grwpiau ieuenctid a grwpiau cymuned yn cymryd rhan yn y gweithgareddau celf a ysbrydolwyd gan dirlun Safle Treftadaeth y Byd a phenllanw hyn oedd arddangosfa yn Nhŷ Pawb yn Wrecsam

Cysylltu Cymunedau a Phobl Ifanc
Yn 2019 gweithiodd Prosiect Ein Tirlun Darluniadwy gydag Ysgol Caer Drewyn, aelodau’r gymuned leol yng Nghanolfan Ni, artistiaid lleol ac Amgueddfa Corwen er mwyn coffau Canmlwyddiant Eisteddfod Heddwch Corwen 1919. Mae meini’r orsedd o’r Eisteddfod hon yng nghoedwig hardd Coed Pen y Pigyn, safle a reolir gan Dîm AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy mewn partneriaeth gyda’r tirfeddianwyr, Cyfoeth Naturiol Cymru. Gwnaed ffilm i nodi’r achlysur hwn.

Artistiaid ac Awduron cysylltiedig ag Arddangosfa Edeyrnion 2020
Mewn partneriaeth gydag Amgueddfa Corwen, mae arddangosfa i ddathlu artistiaid ac awduron sydd wedi ymweld â’r ardal yn y gorffennol wedi cael ei greu a hwn fyddai wedi cael ei ddangos yn ystod y tymor agoriadol eleni o 29 Chwefror 2020 tan 1 Tachwedd 2020. Ar hyn o bryd, gobeithiwn y bydd yr amgueddfa yn gallu agor eleni ac o bosib byddwn yn ymestyn yr arddangosfa, fel y gallwn ddathlu’r artistiaid a’r awduron a nifer o gymeriadau diddorol o agos a phell sydd wedi ymweld â’r ardal o’r 1700au ymlaen.

Byw yn y Tirluniau
Unwaith y mis mae prosiect Ein Tirlun Darluniadwy yn cynnal digwyddiad allgymorth ym Mharc Gwledig Tŷ Mawr. Gelwir y sesiwn yn Byw yn y Tirlun, a’i nod yw cael gwared ar y rhwystrau sy’n rhwystro pobl ar hyn o bryd rhag cael mynediad at y tirluniau ar garreg eu drws, a chefnogi pobl allai ei chael hi’n anodd neu’n frawychus am resymau iechyd neu resymau eraill i dreulio amser yng nghefn gwlad. Mae’r grŵp yn ei sefydlu ei hun yn raddol gyda chriw o selogion, a hyd yma maen nhw wedi cymryd rhan mewn digwyddiadau fel ymwybyddiaeth ofalgar, coginio yn yr awyr agored, crefftau tymhorol, ffeltio a ffotograffiaeth tirlun.

0 Sylwadau

Perthnasol

The National Lottery Heritage Fund in Wales

Copyright © 2022 Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy Clwydian Range and Dee Valley.

Log in with your credentials

Forgot your details?