Crynodeb o’r Prosiect: Cadwraeth

Crynodeb o’r Prosiect: Cadwraeth

  • Volunteers weeding out Himalayan Balsam
    Volunteers weeding out Himalayan Balsam
  • Volunteers restoring a dry stone wall
    Volunteers restoring a dry stone wall

Cadw’r Darluniadwy

Mae gan Brosiect Ein Tirlun Darluniadwy gynllun ar waith i reoli coetiroedd cynaliadwy wrth ymyl Traphont Ddŵr Pontcysyllte a cheisio datgelu rhai o olygfeydd allweddol Safle Treftadaeth y Byd. Bydd y gwaith tocio yn sicrhau bod yna gymysgedd o rywogaethau brodorol a choed o oedrannau gwahanol er budd bywyd gwyllt, coed a phlanhigion y coetir. Mae hyn yn rhan o raglen ehangach i ddatgelu golygfeydd allweddol Safle Treftadaeth y Byd ac i annog bioamrywiaeth, yn arbennig ger Pontcysyllte, y Waun a Rhaeadr y Bedol.

Bydd y prosiect hefyd yn ceisio dod o hyd i atebion dyfeisgar i leihau problemau tagfeydd, mynediad ac erydiad yn rhai o’n safleoedd mwyaf bregus.

Oeddech chi’n gwybod?

Yn ystod blwyddyn gyntaf y prosiect, treuliwyd 671 o oriau ar waith cadwraeth.

Mae un ar ddeg o brosiectau o fewn thema cadw’r darluniadwy, sy’n cynnwys rheoli rhai o’r rhywogaethau goresgynnol sydd wedi dechrau meddiannu’r tirlun, a hefyd adfer llwybrau bywyd gwyllt sy’n galluogi’r fflora a’r ffawna i ffynnu.

Mae’r Cynllun Grant Cefn Gwlad yn fenter a gefnogir gan brosiect Ein Tirlun Darluniadwy er mwyn helpu i ariannu prosiectau lleol sy’n ceisio gwarchod yn ogystal â gwella ardal y prosiect. Gallai prosiectau lleol sy’n cynnwys adfer perthi a phyllau, plannu coed, rheoli coetir neu rostir, neu wella gwlyptir hynafol fanteisio ar y gronfa. Gallwch ddarganfod mwy drwy fynd i’n tudalen grantiau.

0 Sylwadau

Perthnasol

The National Lottery Heritage Fund in Wales

Copyright © 2022 Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy Clwydian Range and Dee Valley.

Log in with your credentials

Forgot your details?