Y Bws Darluniadwy

Y Bws Darluniadwy

  • Bws Darluniadwy Dyffryn Dyfrdwy - Dee Valley Picturesque Bus
    Bws Darluniadwy Dyffryn Dyfrdwy - Dee Valley Picturesque Bus

Bws Darluniadwy Dyffryn Dyfrdwy

Mae’n bleser gennym ni lansio gwasanaeth bws newydd yn Nyffryn Dyfrdwy i ddarparu mynediad at rai o gyrchfannau allweddol y dirwedd hardd a hanesyddol hon.

Mae gwasanaeth Bws Darluniadwy Dyffryn Dyfrdwy yn daith gylchdro sydd ar gael bob dydd Sadwrn tan ddiwedd mis Hydref 2022. Bydd y gwasanaeth yn cysylltu Llangollen a’r pentrefi cyfagos gydag atyniadau poblogaidd fel Dyfrbont Pontcysyllte, Gwarchodfa Natur Wenffrwd, Rhaeadr y Bedol, Abaty Glyn y Groes, Plas Newydd a Bwlch yr Oernant.

Y gobaith ydi annog pobl i ymweld â’r atyniadau allweddol yma heb gar, lleihau’r angen am leoedd parcio, a gwneud hi’n haws i’r rheini heb gar deithio i’r llefydd yma; a helpu i leihau tagfeydd yn rhai o ardaloedd prysuraf Dyffryn Dyfrdwy. Bydd y gwasanaeth hefyd yn gyfle i drigolion ac ymwelwyr fel ei gilydd archwilio’r ardal ehangach.

Drwy weithio mewn partneriaeth ag Cyngor Sir Ddinbych rydym ni wedi sicrhau bod y gwasanaeth yn ategu’r ddarpariaeth gludiant cyhoeddus bresennol. Mae cysylltu ag amserlenni bysiau o Gorwen a Wrecsam yn gwneud y Gwasanaeth Bws Darluniadwy yn ddewis da i’r rheiny sydd eisiau mynd am dro yn yr ardal.

Bydd Gwasanaeth Bws Darluniadwy Dyffryn Dyfrdwy 199 ar gael ddydd Sadwrn yn unig, o ddydd Sadwrn 7 Mai tan ddydd Sadwrn 29 Hydref 2022. I weld yr amserlen lawn, phrisiau’r tocynnau a chysylltu gwasanaethau, ewch i dudalen we Amserlenni Bysiau Sir Ddinbych a 1Bws neu ewch i Ganolfan Groeso Llangollen i nôl taflen wybodaeth.

 

 

Dadlwythiadau Defnyddiol

0 Sylwadau

Perthnasol

The National Lottery Heritage Fund in Wales

Copyright © 2022 Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy Clwydian Range and Dee Valley.

Log in with your credentials

Forgot your details?