Crynodeb o’r Prosiect: Mynediad

Crynodeb o’r Prosiect: Mynediad

  • Access and viewpoint at Horseshoe Falls, September 2019
    Access and viewpoint at Horseshoe Falls, September 2019
  • Imrpoved
    Access and viewpoint at Horseshoe Falls, January 2020

Mynediad at y Darluniadwy

Mae dathlu treftadaeth ddiwydiannol a diwylliannol yr ardal yn agwedd bwysig ar y Prosiect Ein Tirlun Darluniadwy, yn ogystal ag annog pobl i archwilio Safle Treftadaeth y Byd a’r tirlun o’i gwmpas, oddi wrth y strwythurau a’r safleoedd prysuraf a mwyaf poblogaidd.

Mae’r gwaith yn cynnwys arwyddion newydd mewn safleoedd allweddol, er mwyn rhoi gwybodaeth ynglŷn â’r hanes cyfoethog sydd wedi siapio’r ardal. Yn Nhrefor, gall preswylwyr nawr fwynhau llwybr cerdded newydd drwy’r coed sy’n cysylltu’r ganolfan gymuned â’r gamlas.

Mae’r prosiectau sydd ar y gweill yn cynnwys y gyfres o deithiau cerdded cylchol Cerdded y Darluniadwy. Bydd y rheiny’n mynd ag ymwelwyr at ardal newydd er mwyn gwella’u profiad a’u dealltwriaeth o Safle Treftadaeth y Byd. Bydd camera obscura gwych yn cael ei ailosod yng Nghastell Dinas Brân, gan ddefnyddio technegau sy’n dyddio nôl ganrifoedd, er mwyn rhoi golygfa wych trem aderyn o gefn gwlad o’u cwmpas.

Oeddech chi’n gwybod?

Gallwch ddysgu’r diweddaraf am ddigwyddiadau a gweithgareddau’r prosiect Ein Tirlun Darluniadwy yn adran ddigwyddiadau’r wefan ac ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol.

Man gweld a mynediad at Raeadr y Bedol
Mae’r tŷ mesur a’r sianelau cysylltiedig yn nodi’r pwynt ble caiff y gamlas ei bwydo gyda 12 miliwn galwyn o ddŵr bob dydd o Raeadr y Bedol ar yr Afon Dyfrdwy. Fe’i hadeiladwyd gan Thomas Telford a William Jessop, ac mae’n rhan sylfaenol o hanes y gamlas, y man ble mae popeth yn dechrau a man cychwyn Safle Treftadaeth y Byd Traphont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte.

Cyn prosiect Ein Tirlun Darluniadwy, doedd dim posibl i bobl gael mynediad at y trwynau carreg sy’n creu strwythur y gwaith dŵr, gyda chymysgedd o ffensys, arwyddion a giatiau wedi eu gosod dros y blynyddoedd. Mae’r prosiect wedi ei gwneud hi’n bosibl cael mynediad am y tro cyntaf at y rhan hon o Safle Treftadaeth y Byd, gan alluogi’r cyhoedd i droedio a phrofi’r rhan bwysig hon o Safle Treftadaeth y Byd. Mae hefyd yn rhoi man gwych i fwynhau golygfa o Raeadr y Bedol, sy’n lle gwych i gyrraedd Safle Treftadaeth y Byd gan dynnu sylw at bwysigrwydd Camlas Llangollen a dylanwad Thomas Telford ar Ddyffryn Dyfrdwy.

Llwybr Digidol Treftadaeth Llangollen
Mae Prosiect Ein Tirlun Darluniadwy wedi bod yn gweithio gydag Amgueddfa Llangollen i greu Llwybr Digidol Treftadaeth Llangollen ar gyfer ap Llwybrau Digidol Gogledd Ddwyrain Cymru. O fewn ardal y prosiect mae’r llwybr digidol newydd hwn yn eich helpu chi ddarganfod rhai o drysorau cudd tref hynod Llangollen ac mae’n cyd-fynd â’r llwybrau digidol sy’n bodoli’n barod yng Nghorwen, Rheilffordd Llangollen, Cefn Mawr, Pontcysyllte a’r Waun.

Mae cynnwys yr ap ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg a gallwch lawrlwytho’r ap am ddim o’r App Store neu Google Play, neu drwy sganio’r Cod QR.

QR code for digital trail

0 Sylwadau

Perthnasol

The National Lottery Heritage Fund in Wales

Copyright © 2022 Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy Clwydian Range and Dee Valley.

Log in with your credentials

Forgot your details?