Prosiect Cymunedau Gwyrdd

Prosiect Cymunedau Gwyrdd

  • The greening of the countryside, from left, Howard Sutcliffe, of the Clwydian Range and Dee Valley AONB; Haf Roberts and Cara Roberts of Cadwyn Clwyd’s Green Communities Project, and Haf Jones, of Conwy County Council. Picture by Mandy Jones Photography.

Caiff prosiect Cymunedau Gwyrdd ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, ble mae cronfa o arian wedi ei ddyrannu i wella mannau gwyrdd o few nein cymunedau gwledig, nod y prosiect yw dod a phobl a natur ynghyd, er buddy yr amgylchedd a chymunedau. Mae’r prosiect hwn yn galluogi cymunedau i drawsnewid eu hardal leol i fod yn lle mwy dymunol i fyw, gweithio a chwarae ynddo, tra hefyd yn cynyddu cyfleoedd gwirfoddoli yn ogystal a chaniatau bywyd gwyllt i ffynu.

Rydym yn chwilio am nifer o gymunedau gyda phrosiectau i gynyddu bioamrywiaeth ofewn eu hamgylchedd leol ac i drigolion lleol all elwa o fannau gwyrdd yn gorfforol ac yn feddyliol. Mae hyd at £30,000 ar gael i gymunedau gwledig yn Sir Ddinbych, Conwy, Fflint a Wrecsam. Caiff y prosiectau eu dewis trwy broses galwad agored, nid oes dyddiad cau ar gyfer ceisiadau a bydd y rhaglen ar agor ac yn rhedeg hyd nes bydd y gronfa o £1.3 miliwn wedi ei ddyrannu.

Enghreifftiau o brosiectau cymwys:

  • Gerddi cymunedol, rhandiroedd a pherllannau, coedlannau, mynwentydd, afonydd a phyllau lleol
  • Ardaloedd bywyd gwyllt a gwarchodfeydd natur
  • Milltiroedd cymunedol i gysylltu cymunedau a thrafnidiaeth werdd gan gynnwys rhwydweithiau beicio a mannau gwefru
  • Llwybrau cerdded, trofeydd trefol a chylchdeithiau o amgylch pentrefi

Gall unrhyw gymuned sydd a syniad am brosiect o fewn Sir Ddinbych a’r AHNE ddatgan diddordeb drwy gysylltu a Gwenno Jones – Swyddog Prosiect am fwy o wybodaeth neu sgwrs. Edrychwn ymlaen i glywed gennych!

gwenno.jones@sirddinbych.gov.uk

07768751430 / 01824712792

Oeddech chi’n gwybod?

Cefnogi gwelliannau i ble mae bobl yn byw, gweithio a chwarae ynddynt, drwy ffocysu ar adferiad ôl-covid a thwf gwyrdd ar lefel cymunedol

Caiff prosiect Cymunedau Gwyrdd ei ariannu dwy gronfa Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant (ENRaW) Llywodraeth Cymru. Golygai hyn ei fod yn ofynnol i’r prosiectau/mentrau integreiddio egwyddorion Rheolaeth Gynaliadwy o Adnoddau Naturiol (SMNR) i fewn i weithgareddau ac isadeiledd cymunedol.

0 Sylwadau

Perthnasol

The National Lottery Heritage Fund in Wales

Copyright © 2024 Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy Clwydian Range and Dee Valley.

Log in with your credentials

Forgot your details?